Tre astrologiske korsI denne artikkelen ser Holger Stavnsbjerg nærmere på de tre kors på Golgata som var symboler for de tre astrologiske kors. Det bevægelige kors står for den ikke-angrende røver, det uudviklede menneske, det faste for den angrende røver, som er disciplen, der var klar til at følge med Jesus til Paradis, og det kardinale kors som symboliserer den opstandne Kristus.

 

DET BEVÆGELIGE KORS

Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene udgør de fire arme på det bevægelige kors, og det er disse fire energier, der skaber betingelserne for dyremenneskets forvandling til aspirant. Det vedrører personlighedens udvikling og sluttelige integration, som er et produkt af fysiske prøver i de tidlige faser og en konsekvens af øget indstrømning fra sjælen i de senere.

Når vi taler om de tre kors i esoterisk astrologi, er det meget vigtigt at forstå, at mennesket inkarnerer i alle tegnene, uanset hvilket kors hans sjæl eller monade er korsfæstet på. For eksempel indleder mennesket sin lange inkarnationscyklus i Krebsens tegn, hvori han fødes for første gang, selv om hans sjæl er korsfæstet på det bevægelige kors. (Alice Bailey: Esoterisk astrologi (fremoverEA) side 84) Mennesket inkarnerer således i alle tegnene i involutionsfasen, men det er energien fra det bevægelige kors, der har den kraftigste indvirkning på det. Når det omkring 1.indvielse bestiger det faste kors betyder det, at energierne fra dette begynder at overgå energierne fra det bevægelige. Det bevægelige kors er den midlertidige forandrings kors og korset for de bestandigt skiftende omgivelser, som driver mennesket fra den ene ekstreme erfaring på det fysiske plan til den anden. Det er korset for masserne og de gentagne inkarnationer, der langsomt fører til nye bevidsthedsudvidelser ved at instinkt omformes til intellekt. Det er den modtagelige forms kors, som nærer og udvikler det iboende Kristus-væsen, den skjulte sjæl, hvorfor det også kaldes korset for den skjulte Kristus, som langsomt gør mennesket til herre i de tre verdener. (EA 501-10)

Korset driver mennesket til materiel aktivitet, hvor det til sidst kommer til at forstå de materielle tings guddommelige nytte. Gennem erfaringen på det bevægelige kors integreres mennesket i det planetariske strubecenter, vi kalder menneskeheden. Det var det fremherskende i det første solsystem, hvor det 3.aspekt, intelligent materialisme, blev udviklet. Det uudviklede menneske, hvis Sol f.eks. står i Skytten, vil kun være modtageligt over for den ene arm på det bevægelige kors, mens mennesket, der har en relativt integreret personlighed, vil være modtageligt over for de tre andre arme, efterhånden som de træder i kraft i årets løb. I begyndelsen af inkarnationscyklen på det bevægelige kors, skaber Jupiter en vis søgen og følelse af retning og mening. For eksempel har alle primitive, men også mere avancerede kulturer og mennesker, altid haft en eller anden form for religion eller tro, der gav svar på tilværelsens store spørgsmål. Indflydelsen fra Merkur er med til at forvandle instinkt til intellekt og udvikle den konkrete tænkeevne.

 

DE SIDSTE STADIER PÅ DET BEVÆGELIGE KORS

På de sidste stadier, hvor mennesket endnu befinder sig på det bevægelige kors, er det også svagt påvirket af dette kors esoteriske herskere, og de stråler de bringer med. Det vil sige: ”Månen (skjuler Vulkan), 4.stråle gennem Jomfruen. Venus, 5.stråle via Tvillingerne. Jorden, 3.stråle gennem Skytten og Pluto, 1.stråle fra Fiskene”. På dette trin har mennesket udviklet evnen til intelligent at fungere på det fysiske plan (Jorden, 3.stråle og Vulkan) gennem det fysiske legeme (Månen, 4.stråle). 1.stråle planeten Pluto har udviklet egenviljen, evnen til at manipulere og kontrollere sine emotioner og udvikle sig gennem kriser (Månen 4.stråle). Venus har skærpet sansen for livskvalitet og personlig kærlighed og begynder at forbinde følelser og forstand, hvilket fører til en begyndende integration af personligheden. Når de to eksoteriske herskere (Jupiter og Merkur) begynder at supplere de fire esoteriske herskeres virksomhed på det bevægelige kors, anvendes seksualiteten (blandt andet styret af Fiskene og Skytten) i stigende grad til mental aktivitet. (EA 121-23) Når indflydelsen fra alle fire arme på det bevægelige kors har frembragt sin virkning i mennesket, er en overgang til det faste kors mulig. Denne overgangsperiode skaber dyb utilfredshed og en eksistentiel krise, idet de materielle ønsker er opfyldte, uden at ægte tilfredsstillelse har fundet sted. På et eller andet tidspunkt i krisen begynder mennesket at påkalde sjælen eller Gud, og denne påkaldelses- eller invokationsproces falder i to stadier:

a.     Stadiet for åndelig stræben, først uregelmæssig og vag, men senere gradvis tiltagende i styrke.

b.    Stadiet for mysticisme, der med tiden går over i okkulte studier. Begær begynder at vige for det, der kunne kaldes kærlighed, som er sjælens tilsynekomst, den sjæl som aspiranten  søger at påkalde.

Når dette aspekt bliver tilstrækkeligt stærkt, finder en sand påkaldelse sted, og disciplen (for det er mennesket nu blevet til) bestiger det faste kors. Dette falder sammen med den 1. indvielse. Overgangen fra det bevægelige til det faste kors kan tage flere liv. (EA 515) Fordi menneskeheden var klar til at bestige det faste kors, kunne den store invokation frigives og virkede i 30'erne og virker også med stor succes i dag. Denne fælles menneskelige appel har indflydelse på den "frelsende krafts" skjulte centre, og det er denne frelsende appel, der må organiseres, for at den store del af menneskemasserne kan blive ansporet til at bestige det faste kors. (EA 518) Konkluderende kan vi sige, at det bevægelige kors skaber de tilstande, der skaber store FORVANDLINGSPERIODER i vor planets, i et naturriges, eller i et menneskes liv. Merkur spiller her en rolle. (EA 317)

 

 

DET FASTE KORS

De fire korsarme – Tyren, Løven, Skorpionen og Vandmanden - danner det kors, der betinger livet for disciplen på prøve, og senere for den accepterede og forpligtede discipel. For læsere af Alice Baileys bøger vil det faste kors være det mest betydningsfulde, idet antallet af aspiranter i vor tid er stærkt stigende. (EA 514) Mennesket bestiger dette kors, når det har opnået en vis grad af sjælskontakt og et glimt af illumination og af åndelig intuition, uanset hvor flygtig denne end måtte være. Det faste kors er kærlighedens, sjælens, lysets og transmutationens, krisernes og discipelskabets kors, der overfører energier fra selve solsystemet. Gennem erfaringen på dette kors integreres disciplen gradvist i Jordens hjertecenter, som er forbundet med hierarkiet. Det faste kors er det dominerende i dette solsystem, som kaldes det andet solsystem, hvor bevidsthed og kærlighed/visdom skal udvikles. Mennesket bliver på dette stadie modtagelig over for energier fra solsystemet og bliver derfor interesseret i spørgsmål, der er større end det selv. Dette bevirker, at det bliver bevidst om og derfor ansvarlig over for større helheder end på det bevægelige kors. Det faste kors mangler den 3.stråle som "okkult afledes" på discipelskabets vej, fordi for megen opmærksomhed mod det fysiske plan ikke er ønskelig.(EA 205) Det faste kors udvirker sjælens og personlighedens fuldstændige integration og repræsenterer også den individuelle Kristus eller sjælsbevidstheden i ethvert menneske. Overvejende betinget af Saturn skaber dette kors KRISEPUNKTER, idet denne planet giver den modstand, der er nødvendig for at skabe en grundlæggende omvæltning, som rummer nye muligheder. (EA 318, 335)

 

DE ESOTERISKE HERSKERE PÅ DET FASTE KORS

På dette stadie vil aspiranten eller disciplen især være underkastet indflydelsen fra de esoteriske planeter, der hersker på det faste kors. Dette vil sige Vandmandens og Løvens esoteriske herskere, de to 2. stråle planeter Jupiter og Solen, der styrer hjertecentret. Han vil desuden være påvirket af Skorpionens esoteriske hersker, 6.stråle planeten Mars, der hersker over solar plexus. Disse planeter vil blandt andet på grund af Neptuns aktivitet transmutere emotionel egoisme fra solar plexus (Mars) til hjertet (Jupiter og Solens hjerte) hvilket er en vigtig del af den proces, der fører frem til 2.indvielse. Neptun er esoterisk hersker i Løven, idet den overfører energien fra Solens hjerte til Jorden. Han skal også forholde sig til 1.stråle planeten Vulkan, der er esoterisk hersker i Tyrens tegn, og som kan siges at være en repræsentant for viljen til det gode og viljen til at manifestere mesterens plan. Pluto, der hersker eksoterisk i Skorpionen, frigør disciplen fra materielle værdier, fra identifikation med den fysiske verden og fra gamle følelsesmæssige projektioner og bindinger.

 

 

DET KARDINALE KORS

Dette er Faderens kors, det kors hvorpå ånden eller monaden er korsfæstet. Dets fire energier - Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken - styrer og retleder sjælen, imens den bevæger sig fremad på indvielsens vej. Den indviede bestiger langsomt dette kors ved den 3./4. indvielse og det er ligeledes dette kors, der indvier ham i Jordens hovedcenter, som kaldes Shamballa. Dette kors vil blive det vigtigste i det næste solsystem, hvor ånden eller viljen skal udvikles. Det er korset for indvielse og for begyndelser og vedrører principielt "begyndelsen af åbenbaringens endeløse vej", som indledes, når man er indtrådt i nirvana. Allestedsnærværelse, almagt og alvidenhed er nogle af de kodeord, der kan knyttes til dette kors, hvis indflydelsessfære er fuldstændig ukendt endog for vor planetariske Logos. Energien fra det kardinale kors smelter sammen med de energier, vi kalder kosmisk energi. Det kardinale kors skaber SYNTESEPUNKTER på grund af forandringer og kriser, hvilket Jupiter er ansvarlig for.(EA 221, 318, 359)

 

 

DET ALMINDELIGE OG DET OMVENDTE HJUL

Fremtidens astrolog må være klar over, at der er to måder hvorpå mennesket går frem i Zodiakken:

1. Som selvisk personlighed bevæger menneskemasserne sig nu frem på det bevægelige kors med uret fra Vædder til Tyr via Fiskene.

Menneskets arvesynd består i, at den på et vist trin i historien begyndte at gå imod den normale strøm, altså fra Vædderen til Tyren via Fiskenes tegn. Det er først på discipelskabets vej at den rigtige orientering opnås. Det bevægelige kors styrer mennesket i denne fase, hvor Solen som sagt bevæger sig rundt i dyrekredsen i urets retning. Man kan i denne lange udviklingsperiode godt være født i et tegn, der ikke udgør en del af det bevægelige kors, men indflydelsen fra dette kors vil være den stærkeste af de tolv tegn. I denne fase, hvor mennesket, menneskeheden, nationen, planeten eller solsystemet udvikler sin personlighed, intelligens og lærer at beherske det fysiske plan, er det korsfæstet på det bevægelige kors, som også kaldes "det almindelige hjul".         

 

2. Efter nyorienteringen bevæger disciplen sig fremad mod uret, altså fra Vædder til Fisk via Tyren. Dette vil være situationen for masserne i fremtiden.(EA 239) Omkring 1.indvielse, hvor discipelskabets vej bevidst vælges, sker "vendingen på hjulet", hvor aspiranten forlader det bevægelige og esoterisk set bestiger det faste kors, som består af Tyren, Løven, Skorpionen og Vandmanden.Dette kors bevæger sig mod uret og dermed modsat det bevægelige kors, hvorfor disciplen nu siges at befinde sig på "det omvendte hjul". (EA 144)På discipelskabets vej til omkring 3./4.indvielse, hvor aspiranten er korsfæstet på det faste kors, kan hun eller han godt være født i et tegn, der ikke er en del af dette, men indflydelsen fra det faste kors vil være meget betydelig og overgå indflydelsen fra det bevægelige.

DISCIPLENS DOBBELTLIV

Den fysiske Sols retning vil ikke ændres i det ydre, når mennesket en dag begynder at gå den modsatte vej igennem de tolv tegn. Udtrykket "hjulets vending" betyder, at aspirantens egoiske lotus omkring 1.indvielse i stigende grad kommer under indflydelse af Solens hjerte, som er den fysiske Sols sjælsenergi. Personligheden og det fysiske legeme vil stadig reagere på de indflydelser, der kommer fra den fysiske Sol og det bevægelige kors, mens den nyfødte sjæl bliver modtagelig over for de energier, der kommer fra Solens hjerte og det faste kors, hvis energi overføres af Neptun. Det er af denne grund, at det åndelige menneske må lære den svære kunst at leve et dobbeltliv. (EA 108) På den åndelige udviklingsvej bliver zodiakkens bevægelse således dualistisk og skaber de modsatrettede energier, der fører til konflikt mellem personligheden og sjælen, således at disciplen ser dobbelt: ”Det er velkendt for esoteriske astrologer, at der kommer en livscyklus, hvor disciplen vender på livshjulet (det zodiakale hjul), og fra at gå med uret rundt i zodiakken begynder han at gå mod uret. Han lærer, at substansaspektet i hans natur stadig er betinget af de kræfter, der efter tur og i ordnet rækkefølge strømmer igennem den i overensstemmelse med hans horoskop og den zodiakale eksoteriske omløbsmåde. På samme tid modtager disciplen energistrømninger fra det modsatte hjul, hvorpå han som sjæl befinder sig. Han modtager således to energistrømme, der går i hver sin retning, og deraf kommer den voksende konflikt i hans liv og omgivelser. Det er det, der ligger til grund for indvielsesprøverne". (S & I 346)  Den samme modsatrettede bevægelse gør sig på en mindre skala gældende i det æteriske legemes centre, så snart discipelskabets og senere indvielsens vej betrædes.

 

VERDENSSJÆLENS INVOLUTIONSCYKLUS

Anima mundi betyder verdenssjælen, som er en betegnelse for det store væsen, der besjæler naturrigerne under dyreriget. Disse naturriger, altså mineral- og planteriget, er præget af udfoldelsen af massebevidsthed og er korsfæstet på det bevægelige kors. Massebevidstheden på det bevægelige kors bliver først til gruppebevidsthed på det kardinale kors, efter at selvbevidstheden på det faste kors er udviklet. (EA 118, 269) Involutionsprocesserne for disse naturriger er forbundet med verdenssjælen eller anima mundi som vandrede mod uret og således modsat mennesket, der vandrer med uret i den fase, hvor dets personlighed udvikles. Da anima mundi efter at have vandret rundt i det store hjul var nået til Krebsen, og tiden var moden til at menneskeriget skulle manifesteres, skete der en vending, og verdenssjælen vandrede som nu altså med uret.(EA 110) I Krebsen, tegnet for massebevidsthed, trådte verdenssjælen ind i ydre manifestation, hvor dens bevidsthed endnu ikke er blevet individualiseret ligesom menneskets. Naturrigernes astrologi er dog endnu et utilgængeligt område for os, fordi et studium af zodiakken i forhold til de lavere naturriger kun kan forstås af indviede astrologer.

I visdommens hal arbejder f.eks. adepter i den astrologiske afdeling på at stille horoskoper for de forskellige store væsener, som besjæler naturrigerne. De udregner progressionerne for disse horoskoper for bestemte perioder, og deres optegnelser er af dyb interesse. De arbejder med mange stjernebilleder, som kun eksisterer i æterisk form, og som for os er usynlige og ukendte. Disse æteriske stjernebilleder har alligevel en stærk indflydelse, men så længe vores æteriske syn ikke er udviklet, vil alle udregninger, vi måtte ønske at foretage, være fulde af fejl. (EA 583)

 

Med tillatelse fra Holger Stavnsbjerg. www.esoteriskastrologi.dk

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470