PlutoDen 24. august 2006 begikk Den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) det store feilgrep å redusere Plutos status fra planet til dvergplanet. Ut fra den tvilsomme definisjon om at et himmellegeme som ikke dominerer sin bane – men blir overlappet av en annen planets bane, ikke kan være en planet.

 

 

Mike Brown, oppdageren av den såkalte ”tiende planet”,  2003 UB 313 – bedre kjent som Xena, sier det slik: ”Vitenskapelig er det den rette tingen å gjøre, og det er et stort skritt fremover for astronomien”. Men er det dét for astrologien?

Pluto ble oppdaget den 18. februar 1930, kl. 16.00 ved Percival Lowell’s Observatorium i Flagstaff, Arizona. Det var kl. 16.00 denne dagen at astronomen Clyde Tombaugh fikk øye på den nye planeten, en av de mest sensasjonelle astronomiske oppdagelser i det tjuende århundret. Da var allerede Neptun blitt oppdaget i 1846, Ceres i 1801, og Uranus i 1781.

Mens planetene som ligger innenfor Saturns bane sannsynligvis har vært kjent og navnsatt for mer enn 7000 år siden. (Sumerne begynte å utvikle glypher og skrifttegn omkring 3400 f.Kr.) Ellers ble Plutos måne, Charon, oppdaget i 1978, og i fjor ble to mindre måner oppdaget.

Pluto synes nå å ha lidd samme skjebne som ble Ceres til del allerede i 1850. Da ble Ceres redusert fra planet til asteroide – etter at stadig nye objekter ble funnet i asteroidebeltet som ligger mellom Mars og Jupiters baner. På 1990-tallet ble det såkalte Kuiper-beltet oppdaget (oppkalt etter astronomen Gerad Kuiper, som forutså dette beltet allerede i 1951) - en region utenfor Neptun i den ytre delen av solsystemet, og hvor det er funnet mange nye objekter i de senere år.

De fleste er langt mindre enn Pluto, men et objekt overgår Pluto; Xena med sine 2400 km diameter mot Plutos 2274 km. Til sammenligning har jorden en diameter på 12.746 km. Det er mot denne bakgrunnen Pluto mistet sin planetstatus. Denne mørke og kalde klumpen av stein og is, med en overflatetemperatur som varierer mellom 210 og 235 minusgrader – oppfyller nå kun to av tre krav for at et objekt kan defineres som planet:

  • Det må gå i bane rundt Solen
  • Det må være stort nok til at dets egen gravitasjon trekker det sammen til en tilnærmet rund form.

 

Pluto og Neptun

Det tredje kriterium er at objektet må ha rensket sin bane for andre objekter. Og det er altså på dette tredje punkt at Pluto faller igjennom. Den inntil nå niende planet, Pluto, har nemlig en eksentrisk omløpsbane rundt Solen på 248 år. I 20 av disse årene vil Plutos baneløp befinne seg innenfor Neptuns bane. Siste gang dette skjedde var i perioden januar 1979 til september 1999, og ifølge den renommerte svenske astrologen Anders Ekström førte dette til at Pluto antok en neptuniansk karakter, mens Neptun på sin side viste en plutonisk karakter i denne fasen.

Neptun er spesielt knyttet til de kollektive meningsbærende aspekter ved våre liv, våre trosforestillinger, idealer og det religiøse liv. Lengselen etter et kollektivt fellesskap utenfor den individuelle begjærsnatur er strenger som Neptun spiller på. Et særlig utslag av denne dreiningen på Neptuns innflytelse ble at religionens betydning fikk et plutonisk drag. På den ene siden ekspanderte de såkalte nyreligiøse strømninger – eller New Age – voldsomt utover på 1980-tallet. Denne religionsformens tilknytning til Pluto gjenspeiler seg i dens vektlegging av terapeutiske virkemidler. Det blir fokus på utrenskning, gjenfødelse, healing, reinkarnasjon og devisen om at noe må dø for at ny vekst skal kunne finne sted. Neptuns selvoppofrelse og oppgivelse av selvet ble erstattet av en søken etter selvets kjerne – og en utdrivelse av de demoner (Pluto) i ens eget sinn som måtte stå i vegen for et slikt prosjekt.

På den andre siden vokste den islamske fundamentalismen fram. Den avgjørende begivenheten i så måte var den islamske revolusjonen i Iran, initiert av Ayatollah Khomeini da han den 1. februar 1979 vendte tilbake til Teheran fra sitt eksil i Paris. Avstanden fra Solen til de to transpersonlige planetene Neptun og Pluto var blitt identisk, og vinkelen mellom de to planetene dannet et eksakt sextil (60 gr.) fra Vekten til Skytten.

En tredje strømning av både religiøs og politisk karakter som vokste fram i 1979 – ikke minst gjennom dens forankring i den katolske kirke – var motstandsbevegelsen Solidaritet i Polen. En bevegelse som beredet grunnen for det avgjørende opprør mot de kommunistiske regimene i Europa ti år senere. Dette er imidlertid kun tre av uttallige eksempler på hvordan Plutos bevegelse gjennom solssystemet reflekterer avgjørende strømninger i det kollektive liv på jorden, både på et åndelig og et maktpolitisk plan.

 

Mystiske Pluto

Pluto har fått sitt navn etter den greske guden over dødsriket, Hades – og Charon (Plutos måne) har fått navn etter fergemannen som brakte de døde over elva Styx og inn til dødsriket. Fra Jorden til Pluto er det nesten 6 milliarder km, - dvs. at hvis man kjører bil i 100 km/t vil det ta nærmere 7000 år før man når fram. Sollyset bruker 4 timer og 25 minutter på den samme reisen, og fremme ved Pluto er lysstyrken bare en tusendel av hva det er hos oss. Dessuten tilsvarer en dag på Pluto seks dager og ni timer på Jorden, og overflatetemperaturen når aldri over minus 210 grader. Den tynne atmosfæren består vesentlig av nitrogen, metan og kullos. Pluto er altså et temmelig avskrekkende og utilgjengelig sted for mennesker – og minner i så måte om dens mytiske motpart Hades.

Ingen annen planet som blir brukt i astrologien ligger så fjernt fra vår egen klode som Pluto. Mange vil derfor kunne tro at Plutos virkning i horoskopet er mindre enn hva som er tilfellet for planeter som ligger nærmere Solen og vår egen jord. Men den astrologiske erfaring tilsier noe annet. I et fødselshoroskop vil Pluto imidlertid ikke utmerke seg ved sin plassering i tegn, men ved sine kontakter med akser og andre planeter.

Den typiske Pluto-signatur i et individs personlighet ligger i evnen til å regenerere seg selv – både fysisk, psykisk og politisk. Pluto – som medhersker over Skorpionens tegn, gir intensitet, maktbrynde og et behov for kontroll. Ofte sees en egen innsikt i den menneskelige sjel – på godt og ondt. Vi ser videre en utpreget trang til hemmeligholdelse – samtidig som Pluto-personligheter er kjent for sin tendens til å se ting i et svart-hvitt-perspektiv. En konstruktiv plassering av Pluto i et personlig horoskop vitner imidlertid om sterk kreativitet, sjelsdybde, utforskningsbehov og en utpreget vilje til selvfornying.

Men hvordan Plutos krefter blir brukt er imidlertid i høy grad et spørsmål om ens personlige moral og åndelige utviklingstrinn. Pluto kan på den ene siden gi impulser til blind vold og hensynsløse maktovergrep, på den annen side til sterke terapeutiske og helbredende evner. Eller det kan hende at man opplever seg selv som utvalgt til store oppgaver på vegne av fellesskapet.

Det er likevel gjennom transittene at Pluto virkelig får vist sin dominerende innflytelse i den planetære verdenen. Transitter er en planets daglige bevegelse gjennom et horoskop - og i Plutos tilfelle går denne bevegelsen sakte. Mens Månen bruker 29 dager på sin runde gjennom hele horoskopet, bruker Pluto 248 år. Dette betyr at Pluto – via såkalt retrograd bevegelse (en fiktiv tilbakevendende bevegelse observert fra en jord som selv er i bevegelse) i gjennomsnitt oppholder seg omkring halvannet år på en utvalgt grad i horoskopet.

Når Pluto kommer i kritiske aspekter som konjunksjoner, kvadraturer eller opposisjoner til et individs Sol og Måne oppstår ofte det vi kaller livskriser. Dette kan dreie seg om eksistensielle kriser som bunner i dype forvandlinger på et fysisk, psykisk, økonomisk eller sosialt plan – alt etter hvor i horoskopet aspektet opptrer. Den uavvendelige erfaring som Pluto utsetter oss for er følelsen av at noe har gått tapt – og det påfølgende behov for reorientering og rekonstruksjon av den mentale plattform vi bygger våre liv på. Som Ibsen formulerte det: Evig eies kun det tapte!

 

Pluto og masseformasjoner

Flytter vi perspektivet fra et individnivå til større kollektive formasjoner, som nasjoner, kulturer, imperier og ideologier – blir Plutos dype og transformerende virkning enda mer påfallende. For blant astrologer er Pluto kjent for sin affinitet til masseformasjoner. En masse mangler kritisk bevissthet, her er det grunnleggende nedarvede instinkter og følelser som frykt og overlevelsestrang, hat og triumf som dominerer. Og nettopp derfor ser vi at Pluto spiller en særdeles viktig rolle når det gjelder krigsutbrudd, borgerkriger, okkupasjoner, nederlag og store kollektive katastrofer.

Nobelprisvinneren Elias Canetti har postulert at massen har sitt opphav i berøringsangsten – en angst som aldri slipper taket i et menneske fra det øyeblikk det kommer til bevissthet om grensene for sin egen person. Det er kun i massen at mennesket kan bli frigjort fra denne berøringsangsten – og massen utgjør den eneste situasjon hvor denne angsten slår over i sin motsetning. I den tette massen, hvor kropp presses mot kropp, overgir man seg – og frykter ikke lenger noen berøring. Alt foregår liksom inne i en eneste kropp.

Dette var et faktum som Adolf Hitler hadde en sterk instinktiv forståelse for. Hans evne til å appellere til massen var avgjørende for at nazismen fikk fotfeste i Tyskland, for til slutt å aspirere mot verdensdominans. Og mer enn noen annen politisk ideologi er da også nazismen knyttet til Pluto – i den grad at Det tredje rike hadde Pluto på sin IC i Krepsen; regimets fundament (IC) lå i å beskytte rasen (Krepsen) med alle midler (Pluto). Massebevegelser trives best med en definert ytre fiende – og i Det tredje rikes tilfelle var dette jødene, tradisjonelt behersket av Saturn – Plutos rival og erkefiende.

Plutos politiske budskap lar seg best overføre gjennom en demagogisk og propagandistisk kommunikasjon – i det den er rettet mot massen heller enn mot tenkende enkeltindivider. I det øyeblikk et individ blir avhengig av en masseidentitet for å kunne føle trygghet – blir det et massemenneske. Sol-dimensjonen svekkes – og i en slik tilstand blir individet sårbart i forhold til å bli behersket og manipulert av hensynsløse politiske eller religiøse lederfigurer som appellerer til sine tilhengere i kraft av deres masseidentitet – hvor fiendebildet utgjør medaljens bakside. Islamismens framvekst i dag reflekteres ikke minst gjennom Plutos transitt gjennom Skytten. Noe som medfører en politisering av trossystemer, og som generelt gir et sterkere fundamentalistisk klima.

Retter vi blikket mot USAs nåværende president, George W. Bush, ser vi noe av det samme. Hans regime er blitt en mester i å aggregere frykt (for terrorister) – for derved å appellere til masseinstinktene i den amerikanske befolkning ved hjelp av en svart-hvitt-fortolkning av virkeligheten. På denne måten feies mer komplekse analyser og forstandsmessige argumenter til side, og samfunnet legges mer åpent for Plutos tilstedeværelse; kontrollorganer og hemmelige tjenester. Budskapet rettes inn mot det plutoniske overlevelsesinstinktet: ”Enten er du med oss eller du er imot oss!” Jo visst er George Bush en ”president of war” – som han selv har uttrykt det. Og talende nok har han også en tett Merkur-Pluto-konjunksjon i 1. hus på sin Løve-Ascendant.

Aller mest talende blir imidlertid situasjonen når vi betrakter USAs eget fødselshoroskop av 1776. Dette horoskopet har ASC i 12 Skytten. Når Al-Qaida-terroristene styrtet de kaprede passasjerflyene inn i World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001, - og som utløste ”krigen mot terror”, - var Pluto kommet fram til USAs ascendant-grad. Og presidenten kunne komme med sin dramatiske erklæring: ”America is under attack!” Det plutoniske uttrykket ”Deep Impact” var blitt til skremmende virkelighet – om enn fra en annen kant enn Hollywood hadde forestilt seg.

 

Pluto i perihel – Neptuns fall

At Neptun overskrider Plutos bane i 20 av dens 248 år lange omløp betyr med andre ord at Pluto i disse periodene befinner seg nærmere Solen enn Neptun. Det punkt i en planets omløpsbane som befinner seg nærmest Solen kalles for perihel, og på dette punktet ankom Pluto den 4. september 1989. Da var nyhetsbildet preget av det store antall østtyskere som flyktet via Tsjekkoslovakia til Østerrike og Vest-Tyskland. I oktober fant de første store massedemonstrasjonene sted, rettet mot de kommunistiske makthaverne.

Underkastelse under en kollektivistisk idé om likhet og fravær av privat eiendomsrett står sentralt i den kommunistiske ideologien, og som sådan blir den legitimert ut ifra et klassisk neptuniansk standpunkt. Men en av Plutos særlige egenskaper er tendensen til å avsløre løgn, fortielser, falske idealer og gamle skjeletter i skapene. En moralsk korrumpert kommunisme, som hadde skapt sin egen overklasse, et eget skikt av priviligerte ”apparatskijs” – ble utfordret med Pluto i perihel, inne i Neptuns ”egentlige” sfære. Og høsten 1989 brast demningen. Den 9. november falt Berlinmuren med Pluto i 15 Skorpionen. På denne graden stod Solen i Sovjetunionens revolusjonshoroskop av 1917. Med dette utgangspunktet forutså astrologen Michael Baigent (medforfatter av boka ”Hellig blod, hellig gral”) allerede i 1982 hva som ville skje:

”Uansett, den viktigste overgangen for Russland vil skje i perioden januar 1989 til november 1991… antyder en grunnleggende rekonstruksjon av nasjonen… Det ersannsynlig at den tette kommandostrukturen vil slå feil, og at landet vil oppløses iutallige selvstendige stater, slik det en gang var.”

I ettertid ser vi at dette innebar en politisk profeti som var mer presis enn hva noen konvensjonell ekspert på internasjonal politikk var i stand til å fremsette på dette tidspunkt (1982). Pluto i perihel kan slik sett sies å være et slående symbol for den kommunistiske æras endelikt i Europa – og den kalde krigens avslutning.

 

Plutos omforming av stater og nasjoner

I det hele tatt synes Pluto å spille en spesielt betydningsfull rolle når det kommer til spørsmålet om staters vekst og fall, og nasjoners dype transformative prosesser. Vi kan ta Norge som et eksempel: I grunnlovshoroskopet av 1814 står Pluto i 21 Fiskene. Når unionen med Sverige blir oppløst i 1905, og Norge får sin fulle selvstendighet – står Pluto i 21 Tvillingene – i et eksakt kvadratur (90 graders vinkel) til sin grunnlovsposisjon. Da Pluto i 1967 hadde fullført en halv syklus i forhold til 1814 (180 gr.) - og stod i 21 Jomfruen, ble Lov om folketrygd innført i Norge. Noe som innebar den største velferdsreformen i nasjonens historie – og som var ment å sikre alle innbyggernes basale behov for økonomisk og sosial trygghet. Nok et Pluto-tema, idet folketrygd og forsikringer hører hjemme i horoskopets 8. hus – hvor Pluto er hersker. I Norges tilfelle synes Pluto altså å spille en overveiende konstruktiv rolle i nasjonens evolusjonære framdrift.

Tyskland fremviser imidlertid et eksempel hvor Pluto ser ut til å ha spilt en langt mer dramatisk rolle. I Tysklands primærhoroskop (samlingshoroskopet av 1871) står Pluto i 17 Tyren. Når DDR – det kommunistiske Øst-Tyskland, - blir proklamert den 7. oktober 1949 har Pluto beveget seg nøyaktig 90 grader siden 1871 – og står i 17 Løven. (Altså samme innbyrdes forhold mellom de to Pluto-posisjonene som mellom 1814 og 1905 for Norges del.)

Den øst-tyske kommunismen går som nevnt i oppløsning når Pluto passerer over Sovjetunionens Sol i 15 Skorpionen, og den 3. oktober 1990 blir Øst- og Vest-Tyskland gjenforent. I løpet av denne måneden går Pluto inn i 17 Skorpionen, og en halv Pluto-syklus er fullført siden Tysklands første samling i 1871.

Plutos verdslige og politiske funksjon er erfaringsmessig sterkt knyttet til kriger og andre katastrofer. Og det er særlig i tilknytning til Saturn at Plutos transitt ofte har vært involvert i krigsutbrudd og okkupasjon. Hvis Uranus også er involvert, kan det dreie seg om alvorlige sosiale og økonomiske sammenbrudd.

Den første verdenskrig startet med Saturn i konjunksjon til Pluto, den andre verdenskrig med Saturn i kvadratur til Pluto. Og den såkalte ”krigen mot terror” – (av noen betegnet som Den tredje verdenskrig) som startet i 2001 med Nine-Eleven, brøt ut med Saturn i opposisjon til Pluto. Invasjonen av Irak startet med Pluto i eksakt opposisjon til Månen i horoskopet for Den irakiske republikken.

Norge har sitt eget eksempel å by på. Da tyskerne invaderte Norge den 9. april 1940 stod Pluto i eksakt opposisjon til grunnlovshoroskopets (1814) Saturn i 0 Vannmannen. Tysklands angrep på Frankrike i mai samme år skjedde med Pluto i eksakt kvadratur til Frankrikes (1792) Saturn i 0 Tyren. Tolkning: En inntrenger (Pluto) som setter til side statens legitime lovverk (Saturn).

Både Israel, India og Pakistan er statsdannelser som er født på en Saturn-Pluto-konjunksjon. Og samtlige av disse ble til gjennom krigshandlinger som medførte enorme flyktningestrømmer. Siden har de i sin relativt korte levetid alle vært involvert i kriger gjentatte ganger. For Israels del har de fleste av disse krigene hatt en tilknytning til spenningene mellom Pluto og Saturn, det gjelder frigjøringskrigen i 1948 (konjunksjon), Suezkigen i 1956 (utgående kvadratur), Yom Kippur-krigen i 1974 (innkommende kvadratur), og felttoget i Libanon i 1982 (konjunksjon).

 

Pluto-ekspedisjonen 2006

Den 19. januar 2006 ble romsonden ”New Horizons” skutt ut i rommet fra Cape Canaveral. Dens oppdrag er å utforske Pluto, månen Charon, og det såkalte Kuiperbeltet. Selv om ”New Horizons” er det raskeste romfartøy som noen gang er sendt ut i rommet, vil den bruke ni og et halvt år på reisen – hvis alt går etter planen. Det betyr ankomst Pluto (eller nærmeste forbipassering) den 14. juli 2015. Den 28. februar 2007 vil ”New Horizons” passere Jupiter, hvor det vil få hjelp av kjempeplanetens gravitasjonsfelt for å akselerere sin hastighet ytterligere. Ny mikroteknologi gjør at fartøyet bare veier 476 kilo, og 11 av disse kiloene består av plutoniumsdioxid. Dette brukes som drivstoff for elektrisitetsforsyningen om bord etter som solpanelene ikke lenger får tilstrekkelig lys etter at Mars’ bane er passert.

I oppskytningshoroskopet for historiens første Pluto-ferd ligger MC i 21 Vannmannen. På denne graden lå Clyde Tombaughs (Plutos oppdager) sørlige måneknute. Dette sammentreffet får en ekstra betydning når vi vet at om bord i ”New Horizons” befinner Tombaughs aske seg. På vei til den planeten som skulle definere hans jordiske liv, Pluto! Men vet NASA at han også var født på den eksakte Måne-Pluto-konjunksjonen i 20 Tvillingene? Eller at da den 24-årige astronomen oppdaget Pluto, stod Merkur nøyaktig på samme grad som under hans fødsel, i 3 Vannmannen! Dette er opposisjonsgraden for Plutos ASC i 3 Løven!

Clyde Tombaugh døde den 17. januar 1997, men tilstede ved oppskytningen var både hans kone og datter. Tombaugh var for øvrig en av ytterst få astronomer som hevdet at han ved flere anledninger hadde observert UFO’er – blant annet de såkalte ”green fireballs” som ble observert over Arizona på slutten av 1940-tallet. Han var overbevist om at det fantes ekstraterrestriale sivilisasjoner, og han var også en aktiv unitar-universalist.

Og den 14. juli 2015 – med Pluto i 14 Steinbukken, vil Clyde Tombaughs aske være de første menneskelige relikvier som noen gang har befunnet seg i Plutos mørke og iskalde sfære – sammen med over ti kilo av det menneskeskapte grunnstoffet plutonium. De to ekstremene innen solsystemet og det periodiske system. Som avslutning – og en påminnelse til de astrologer som valgte å degradere Pluto; lar vi plutoniumets symbol, hinduguden Shiva, få det siste ord: "I am born the creator and destroyer of mankind." Horoskoper:

 

 Horoskoper:

Plutos oppdagelse 18.2.1930, kl. 16.00, Flagstaff (sone + 7) Asc = 3 Løven
USA 4.7.1776, kl. 17.10, Philadelphia. Asc = 12 Skytten
New Horizons – avgang 19.1.2006, kl. 14.00, Cape Canaveral, Florida. Asc = Tvillingene
Clyde Tombaugh 4.2.1906, Streator, La Salle, Illinois, USA
Tyskland 18.1.1871, kl. 01.00, Versailles, Frankrike. Asc = 11 Tvillingene
Det kommunistiske Russland 8.11.1917, kl. 02.12, St. Petersburg (Sone – 3). ASC = 23 Jomfru
Israel 14.5.1948, kl. 14.00, Tel Aviv. Asc = 23 Vekten
Irak (republikken) 14.7.1958, kl. 04.00 GMT, Bagdad. Asc = 14 Løven
Frankrike (republikken) 21.9.1792, kl. 03.30 LMT, Paris. Asc = 25 Steinbukken

 

 

Steinar Skjervø var tidligere initiativtaker og medredaktør i tidsskriftet Aquarius, som ble utgitt i Lillehammer fra 1996 til 2001. Utdannet homøopat, og med en cand.mag.grad. innen humanistiske fag. Han hadde lang erfaring med astrologiske konsultasjoner. Se www.multikosmos.com.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470