PlutoPluto ble oppdaget i 1930 og beveger seg rundt Solen på ca. 248 år. Det betyr at den i snitt bruker ca. 20 år gjennom hvert tegn. På grunn av sin eksentriske bane kan dette imidlertid variere mye.

 

Før vi går inn på betydningen av Pluto i ulike stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om Pluto. I korte trekk er stikkordene vilje, regenerering, intensitet og transformasjon. Den gir dybde til det den berører og kontakt med sjelen som beskrives i ditt horoskop. Kontroll, intensitet og makt er også sentralt. Pluto er knyttet til skorpionens tegn som har mange av disse tema ved seg. Hvordan Plutos krefter brukes, avhenger i stor grad av individets generelle utvikling og modenhet. Det tegn du har Pluto i vil imidlertid alltid fortelle en særlig viktig historie om hvordan du kan videreutvikle deg selv.

Innledningsvis kan vi peke på det faktum at i veldig mange kulturer opp igjennom historien så er livet inndelt i en treenighet. Vi har ånd, sjel og legeme. Vi har også vilje, kjærlighet og intelligens. Saturn representerer intelligens, Jupiter sjelen og Pluto formidler vilje. La oss se litt nærmere på begrepet vilje. Når et barn fødes ligger det ofte en kraftanstrengelse bak. Innen Teosofi antydes det at bak enhver fysisk manifestasjon ligger vilje som årsakenes årsak. Det settes på mange måter likhetstegn mellom vilje og liv. Vilje, hensikt, intensjon, kraft, syntese, fanger nettopp noe av Pluto sin essens.

Hvorfor har så Pluto et litt frynsete rykte? Hvorfor er astrologer bekymret når Pluto kommer i tøffe aspekter? Vår erfaring med Pluto viser at det gjerne er eksistensielle kriser involvert. Ekteskapet, jobben og helsa går ofte i stumper og stykker når Pluto berører oss. Hvis den legger livet vårt i ruiner, hva er så den dypere mening? Vel, først når det gamle forsvinner, kan det nye vokse fram. Først når det gamle har utspilt sin rolle og gått ut på dato, kan den nye vår komme. I og med at vi ofte tviholder på det gamle og trygge, til tross for at dette hemmer vår videre vekst og utvikling, må Pluto inn på banen. Den tvinger oss videre ved å ødelegge vårt gamle fundament. Når røyken legger seg, er ting jevnet med jorden, slik vi så det i New York den 11. september. Pluto var i opposisjon til Saturn i tvillingene (Twin Towers) når ulykken skjedde. Her er det viktig å understreke at den Plutonske kraft Pluto involverer normalt kun ødelegger den fysiske virkelighet og ikke vår bevissthet.

Det er mange menneskers natur å søke dypt ned i materiens trelldom og tingenes tyranni. Gjennom en heseblesende hverdag strever vi med å finne tid til å bruke alle hyttene, husene, bilene og båtene våre. De skal betales, forsikres og vedlikeholdes. Så krangler vi om de samme tingene når vi skiller oss og når arv skal fordeles. Hvis det er slik at vi er mer døde enn levende når vi er inkarnert, så er det tvingende nødvendig med hjelp til løsrivelse. Vi får alle oppleve døden til slutt. Pluto er på mange måter den faktor som assisterer og bidrar til alle former for grunnleggende transformasjon, hvor døden kanskje er den viktigste. I mange kulturer feires døden som en overgang til noe bedre.

Esoterisk sett har vi ingen grunn til å frykte Pluto. Den gir først og fremst vilje til å transformere vår personlighet, dvs. våre tanker, følelser og handlinger slik at de blir enige seg i mellom. På den måten blir personligheten et optimalt redskap eller verktøy for den iboende sjel og resultatet er at du vokser nærmere ditt fulle potensial. Vi ser den samme kraft i kyllingen og skallet som omgir den. I første omgang opplever kyllingen at det er trygt og godt inne i skallet. Der finnes næring, varme og forutsigbarhet. Etter hvert tvinger det seg imidlertid fram en viljes impuls som gjør at kyllingen begynner å hakke litt i skallet og titter forsiktig ut. Det er fortsatt tryggest inne i skallet. Livet utenfor virker farlig. Sakte men sikkert vil imidlertid hullet bli så stort at kyllingen beveger seg ut i verden og til slutt lærer å fly med det overblikk det gir! Restene av skallet går fort i oppløsning. For mange mennesker vil en jobb eller et ekteskap fungere som et skall vi skal vokse ut av. Når Pluto kommer er tiden ofte moden for å gå videre. Ibsen formulerte dette treffende ved å si; evig eies kun det tapte!

  

Pluto i løven

Pluto gikk inn i løven den 6. oktober 1937. Med unntak av korte perioder, hvor den gikk tilbake til krepsen, så var den i løven fram til 20. oktober 1956. Løven representerer vår personlighet og de unike talenter vi er bærer av. I dette tegn ligger evnen til å rendyrke vår individualitet og selvbevissthet. I de tilfeller hvor løven orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan selvopptatthet bli et tema. Løven har ofte et stort og varmt hjerte samt evnen til å være sann mot seg selv. Solen hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi sterk personlig utstråling på godt og vondt. I etterkrigstiden ble det fokus på å bygge opp landet i verdslig forstand. Med Pluto i dette tegn kan vi fort få en generasjon hvor personlig materiell suksess blir maktpåliggende og saliggjørende. Egen Mercedes og slott på Sol-kysten i Spania blir en viktig drøm for mange. Trinn to i Pluto sitt arbeid, vil her være å transformere personligheten slik at den blir mer lydhør for det indre liv. Dette kan fort skje gjennom personkonflikter, skilsmisse og andre personlige problemer. Dette var særlig aktualisert i perioden 1999-2000 og 2005-2007 hvor Saturn bisto i prosessen. Signaturen for Pluto i løven er; The ME generation.

   

Pluto i jomfruen

Pluto gikk inn i jomfruen 20. oktober 1956. Med unntak av korte perioder, hvor den gikk tilbake til løven, så var den i jomfruen fram til 5. oktober 1971. Jomfruen representerer besjelingen av vår personlighet. De sjelskvaliteter vi er bærer av inkluderer blant annet ydmykhet, hjelpsomhet, ansvarlighet, visdom og kjærlighet. I dette tegn ligger evnen til å perfeksjonere vår personlighet og nære vår sjelsbevissthet. I de tilfeller hvor jomfruen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid materialisme bli et tema. Jomfruen har ofte et fokus på renselse av både kropp og sinn. Kritisk sans og nøyaktighet er andre karaktertrekk. Med Pluto i jomfruen ligger det en utfordring i å rense sjelens bolig slik at åndskraften får best mulig spillerom gjennom vår personlighet. Jomfru-fødselen innebærer også at vi ideelt sett klarer å virkeliggjøre et yrkesliv hvor sann inspirasjon er til stede. De som er født med Pluto i jomfruen kan fort oppleve at miljøvern blir et viktig tema. Dette blir muligens aktualisert når Saturn er i jomfruen, dvs. fra 2007 til sommeren 2010.

     

Pluto i vekten

Pluto gikk inn i vekten 5. oktober 1971. Med unntak av korte perioder, hvor den gikk tilbake til jomfruen, så var den i vekten fram til 6. november 1983. I dette tegn ligger evnen til å harmonisere form og farge slik at proporsjonene blir riktige. I forlengelse av dette ligger forhold, rette menneskelige relasjoner, god etikk og moral. Vekten representerer den situasjon hvor sjelen og personligheten er likevektige eller jevnbyrdige og enige om hva livet skal brukes til. Er du født med Pluto i dette tegn vil nettopp forhold kunne gi utfordringer og muligheter, som øker sannsynligheten for et bryllup mellom sjelen og personligheten. Vekten er også knyttet til penger. Det er først når det er likevekt mellom livets to poler, ånd og materie, at bærekraftig økonomi blir resultatet. Med Pluto i vektens tegn kan nettopp økonomi bli et tema.

 

Pluto i skorpionen

Pluto gikk inn i skorpionen 6. november 1983. Med unntak av korte perioder, hvor den gikk tilbake til vekten, så var den i skorpionen fram til 17. januar 1995. Pluto er hersker i dette tegn og det innebærer at de har mye til felles. Også i skorpionen ligger evnen til å transformere det jordiske gods og gull samt vår egen personlighet slik at vi opplever en ny vår og en ny generasjon. I forlengelse av dette ligger evnen til å gi slipp på det gamle til fordel for ny vekst. Skorpionen representerer den situasjon hvor sjelen er sterkere enn personligheten slik at vi uhindret kan bevege oss bort fra det som forhindrer oss fra å være den vi er. Frykt, maktbehov, stolthet, materialisme og hat skal overvinnes. I de tilfeller hvor skorpionen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan seksualitet og grådighet bli et tema på godt og vondt. Når Pluto var i skorpionen fikk vi AIDS og taggingen florerte. Mange av de som har Pluto i skorpionen stikker selg selv med piercing, til og med i kjønnsorganene. De som har Pluto her vil utfordre seg selv og sin frykt på mange måter. Det er personlige svakheter som skal overvinnes. Kniv, vold og kriminalitet løser ingen problemer.

 

Pluto i skytten

Pluto gikk inn i skytten 17. januar 1995. Med unntak av korte perioder, hvor den gikk tilbake til skorpionen, så er den i skytten fram til 26. januar 2008. I skyttens tegn ligger evnen til å finne meningen med livet, i dypet av seg selv. Ved å fri oss fra de mer verdslige sysler og begjær finner vi tid og rom til å søke visdom og frihet. Kjenn deg selv sa Grekerne og ’den eneste veien ut er inn.’ Gjennom mange års studier av både det indre og ytre liv, det subjektive og objektive, naturvitenskap og åndsvitenskap utvikles evnen til å se begge virkelighetsa-bonnement i ett og samme bilde. Da blir det ro i sinnet og intuisjonen kommer frem. Skytten representerer den sinnstilstand som best kan beskrives som klok og målrettet. I de tilfeller hvor skytten orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan overdreven reiselyst og rastløshet samt et stadig hig etter nye erfaringer bli et tema på godt og vondt. Når Pluto gikk gjennom skytten så vi en eksplosjon i global reisevirksomhet. Viljen til å svi av ozonlaget, for å få seg en tur på hytta i Spania eller i Brasil var helt uten sidestykke. Det som før var distriktshøyskoler ble til Universiteter, i hver en krok av landet. Viljen til å studere var sterk. Alle fikk seg en Mastergrad. Skytten er knyttet til hester og sykler. Når Pluto var i skytten fikk vi sykler dyrere enn biler.

 

Pluto i steinbukken

Pluto er i steinbukken fra 26. januar 2008. Med unntak av korte perioder, hvor den går tilbake til skytten, så er den i steinbukken fram til 24. mars 2023. I steinbukkens tegn klatrer vi opp på toppene mot solen, hvor utsikten er god. Gjennom mange års hardt arbeid og evne til å utnytte tid og krefter på en målrettet, effektiv, økonomisk og konkret måte vinner steinbukken anerkjennelse, respekt og et godt fungerende familieliv. I de tilfeller hvor steinbukken orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan ambisjoner og ansvar bli tema på godt og vondt. Med Pluto i dette tegn vil individet styrke sin autoritet og autonomi i eget liv. Mål og ambisjoner innfris. Tunge samfunnsinstitusjoner vil styrkes. De som har utspilt sin rolle vil bli transformert eller grunnstøte. Industrien vinner fram over hele verden, med muligheter for økt sysselsetting. Presset på lønnsomhet øker og kravene til ytelse og kompetanse setter mange mennesker på prøve. Materialismen har gode kår. 

 

 

Pluto i vannmannen

 

Pluto er i vannmannen fra 24. mars 2023. Med unntak av korte perioder, hvor den går tilbake til steinbukken, så er den i vannmannen fram til 9. mars 2043. For mer informasjon om Pluto, se Steinar Skjervø sin glimrende artikkel her.

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470