MåneknuteneMåneknutene er de punkter hvor månens bane krysser ekliptikken eller ’solbanen’. Skjer dette fra sydlig til nordlig bredde, kaller vi det nordlig måneknute eller node og fra nordlig til sydlig bredde kaller vi det sydlig måneknute eller node.

 

I prinsippet har alle planetene sine knuter der deres bane krysser ekliptikken. Måneknutene er kun tenkte punkter i likhet med f. eks. ascendanten, MC, lykkepunkt osv. Den nordlige knuten « kalles også dragens hode og den sydlige for dragens hale. Hodet relateres til Tyrens tegn og regnes tradisjonelt for å ha en god eller positiv virkning mens halen relateres til skorpionen og en ond eller negativ virkning.

Betydningen av måneknutene er omdiskutert, men de representerer en forbindelseslinje i en eller annen form. Tradisjonelt kan vi si at dragens hode er det sted vi tar inn åndelig føde mens halen er det sted vi skiller ting ut. Med andre ord vil hodet være knyttet til allslags tilvekst, vinning, økning, der du henter noe, der du oppfyller eller fullfører noe. Den er knyttet til Venus og Jupiter sin natur og tolkes vanligvis i positiv retning. Med andre ord er hodet det punkt du tar til deg noe nytt, nye ideer, ny kunnskap, der du utvider, vinner nytt. Du vinner tillit og tiltro og dermed økt sikkerhet og gode muligheter for å fullføre dine prosjekter.
 

Dragens hale representerer utslipp, løslatelse, noe man mister eller gir slipp på. Det sted man flykter fra eller unnslipper. Den fører også med seg restriksjoner og hindringer. Knyttes derfor til Saturn og tolkes i negativ retning. Mao er halen det punkt hvor vi holder fast på det gamle, det forgangne, dine tidligere ervervede kunnskaper, dine ideer, holdninger, moral, din barndom, hukommelse, dine ressurser, som du kan øse ut. Du holder deg her til det gamle som er kjent og som du føler deg trygg på.
 

Vi kan si at vi stilles overfor problematikken om å få (hodet) og å gi (halen) og erfarer at det er lettere å gi enn å få. Ved å få gaver kommer vi fort i forlegenhet og avhengighet, forpliktelse, takknemlighet og føler du må yte noe igjen. Ved å gi føler du velvære og overskudd, du føler deg betydningsfull. Det er derfor lettere å flykte inn i den sydlige noden og kjøpe seg fri fra forpliktelse og ansvar.
 

På mange måte kan vi knytte nodeaksen til utvikling fra fortid til fremtid på samme måte som vi sier at vi vokser fra månen til solen. Esoterisk sett er den sydlige noden oppsamlet karma og særlig de sider vi ikke er ferdige med, det vi må jobbe videre med og bearbeide før vi kan bevege oss mot den nordlige. Den nordlige viser således retning mot nye og ukjente mål. Ethvert skritt i denne retning må tas alene og man føler en viss usikkerhet og ensomhet, idet det er ens egen personlighet og individualitet (solen) som skal utvikles. Hvis fundamentet skapt i den sydlige er godt nok vil utviklingen mot den nordlige forenkles. Belønningen er stor men vi når aldri helt fram fordi det stadig er større utfordringer i fremtiden. Med Schulmans ord er den nordlige knuten mennesket evige oppadgående spiral mot gud.
 

Ved tolkning knyttes hus og tegn sammen gjennom nodeaksen på en spennende måte.
Vi får dyp innsikt i dette ved å tolke tegnene esoterisk og forene de to involverte tegn og hus. Det er også særlig nyttig å tolke utviklingen fra måne til sol til ascendant og se dette opp i mot nodeaksen. Videre vil vår individuelle utviklingsvei fra kroppsbevissthet, via eter, astral og mental, til buddhisk bevissthet tydeliggjøres gjennom nodeaksen. 

Fra Thomas Beck sitt leksikon, med tillatelse.
Se også Martin Schulman sin bok om emnet.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470