AstrologiAstrologi har siden tidenes morgen inspirert mennesket. Stjernetegnene og planetenes bevegelser gjennom himmelrommet fascinerer oss. Tolkningen av horoskopet gir oss unik forståelse og innsikt i sammenhengen mellom universet og livet på jorden.

 

Astrologi har vært praktisert i mange tusen år i en rekke forskjellige kulturer. Astrologi er et er et redskap til å forstå oss selv, våre medmennesker og den verden vi lever i. Mange av verdens ledende vitenskapsmenn studerte astrologi og praktiserte som astrologer. Det gjaldt Pythagoras, Platon, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, og Sir Isaac Newton. Astrologisk visdom er nedfelt i kjente byggverk som Stonehenge og pyramidene i Egypt og Mexico. Den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung brukte det på sine pasienter for å stille bedre diagnoser. I vår tid tror 48 % på astrologi i følge en landsdekkende undersøkelse gjengitt i Aftenposten.

I middelalderen ble astrologi først og fremst brukt til å spå ytre hendelser. Moderne astrologi har fokus på selvutvikling. I dag bruker vi vel så mye tid på å forstå de krefter som styrer den indre verden av tanker følelser konflikter ressurser og muligheter. Mens middelalderens astrologer spådde skjebnen, søker vi i dag å finne ut hvordan vi kan ta ansvar for våre egne liv og være med-skapere av vår egen skjebne. En av astrologens sentrale oppgaver blir derfor å hjelpe medmennesker til å utfolde mest mulig av sitt potensiale. Vi kan si at astrologi er et fantastisk redskap til bevisstgjøring av meningen med livet og de talenter og kreative ressurser som bor i individet. Det personlige fødselshoroskop er på mange måter et unikt speil som viser hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan bli til. Det gir oss også dyp innsikt i sjelslivet og god mulighet til å forutse hendelser.

 

Stjernetegnene 

De tolv astrologiske stjernetegn beskriver menneskets utvikling og vekst. De beskriver selve evolusjonen. Det første tegnet væren er knyttet til tallet 1, til enhet og til selve livets begynnelse. Dette er vår mentale kraft. Det andre tegnet tyren er knyttet til tallet 2, til dualitet og til kvalitet. Det er vår astrale kraft, dvs. våre følelser, drifter og begjær. Det tredje tegnet tvillingen er knyttet til tallet 3 og til selve treenigheten. Dette er vårt eterlegeme, dvs. våre chakra. Det fjerde tegnet krepsen er knyttet til tallet 4 og til selve inkarnasjonen, eller med andre ord det å ta bolig i en fysisk kropp. Det femte tegnet løven er knyttet til tallet 5 og representerer vår personlighet, som integrerer de foregående fire tegn. Tallet seks og det sjette tegnet jomfruen, styrker besjelingen av personligheten gjennom å rense tankene, følselsene og kroppen vår. De resterende seks tegn er høyrere oktaver av de første seks. Det betyr at vær og vekt er to sider av samme sak. Tyr og skorpion, tvilling og skytt, kreps og steinbukk og jomfru og fisk. De siste seks tegn representerer på en måte vårt høyere selv og de første seks vårt lavere selv, eller personlighet. De tolv husene har mye til felles med de 12 tegnene.

 

Planetene

Planetene representerer våre delpersonligheter. Helt kort kan vi si at månen er vår kropp og vårt følelsesliv. Solen er vår personlighet og ascendanten er sjelens fokuspunkt. Merkur er våre tanker, Venus vårt verdisystem og Mars vår vilje. Saturn gir oss en mulighet til å bli den vi er gjennom hardt arbeid med å forene våre tanker, følelser og handlinger slik at de spiller på parti og trekker i samme retning. Jupiter er alle former for ekspansjon. Mer presist representerer Jupiter den bevissthet som strekker seg både innover og utover. På den måten favner den helhet og åpner opp for visdommen. Uranus er okkultismens planet og Neptun mystisismens. Pluto setter oss fri fra de fengsler vi selv har laget. Planetene er fellesmenneskelige arketyper.

 

Aspektene

Aspektene er de vinkelavstander som finnes mellom de forskjellige planetene. De beskriver på mange måter kommunikasjonen eller mangelen på kommunikasjon mellom planetene. En annen måte å si det på er at aspektene er det elektriske ledningsnett som fører strøm og lys og dermed opplysning, klarhet og innsikt til de forskjellige planetene. Planetene representerer som nevnt våre forskjellige delpersonligheter og det er derfor særlig spennende å se hvilke aspekter de har til hverandre. Helt kort kan vi si at aspektene oppstår når vi deler sirkelens 360 grader på tallene fra 1 til 12. Det betyr at 360 delt på 1 gir 360 grader og konjunksjonen og den er derfor knyttet til det første tegnet væren. 360 delt på 2 gir 180 grader, dvs. opposisjonen. Den er knyttet til det andre tegnet tyren. 360 delt på 3 gir 120 grader dvs. trigonet. Det er knyttet til det tredje tegnet tvillingen. 360 delt på 4 gir 90 grader dvs. kvadraturet. Dette er knyttet til krepsen osv.

 

Horoskop

Mange forbinder astrologi med horoskop og horoskoptolkninger. Astrologi er delt opp i mange undergrupper. Den mest kjente er selvfølgelig tolkning av fødselshoroskop, årshoroskop, parhoroskop og astrokartografi. Disse er nærmere beskrevet under tolkningstjenester. Mindre kjent er det at mange astrologer jobber i finansmarkeder og med utvikling av bedrifter. Bedrifter har også en oppstarts-dag og der ligger en ide de forsøker å virkeliggjøre. Medisinsk astrologi er heller ikke så godt kjent. Dette er en mindre utbredt gren av astrologien. Det å jobbe med nasjoners horoskoper er vanligere. De fleste land har jo en nasjonaldag og denne blir utgangspunktet for tolkningen. Til slutt kan vi nevne det som kalles øyeblikksastrologi. Her er det vanligvis slik at astrologen får et spørsmål som for eksempel gjelder en forsvunnet dyr eller gjenstand. Astrologen regner så ut et horoskop for nøyaktig det tidspunkt spørsmålet blir stilt på og kan ut ifra dette gi svar. Noe av hemmeligheten med astrologi er at det gir oss forståelse for de muligheter som utvikles i både tid og rom. Når vi ser disse blir livet mindre innviklet og vi finner lettere vår plass i livet. Vil du lære mer om horoskoptolkning er du hjertelig velkommen til å delta på nybegynnerkurs i astrologi ved Astrologiskolen Herkules.

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470