KvinkunsKvinkunsen er et aspekt som kan være vanskelig å forstå. I denne artikkelen gir Lars Thor Smith en dypsindig innføring og tolkning av dette aspekt.

 

KVINKUNSEN – en længsel efter det,  du aldrig kan nå!

 

Kvinkunsen, en gåde selv for astrologer. 

Kvinkunsen er et aspekt, som selv mange professionelle astrologer har det svært med ! Hvordan i al verden skal dette aspekt på 150 grader egentlig forståes ? For det første skal en kvinkuns være temmelig eksakt, nogen siger højst en orbis på 3 grader, for at have effekt i horoskopet. Og selv med eksakte kvinkunser er der uenighed om, hvor stærkt det overhovedet virker, om det er et harmonisk eller et spændingsaspekt – for ikke at tale om fortolkningen af det!

 

I nyere tid har nogen astrologer hævdet, at kvinkunsen har meget stor indflydelse i horoskopet, selv om det på en måde hverken er ”negativt” eller ”positivt”.

 

Kvinkuns – tolvte-delens mål: 

Quincunc er latin og betyder 5 tolvtedel af en hel – oprindeligt forstået som den romerske møntenhed as.

 

Det er Jean-Baptiste Morin, som, inspireret af Johannes Kepler, først medregner kvinkunsen som astrologisk aspekt. Kvinkunsen opstår  ikke ved deling af cirklen ved et helt tal, men som følge af multiplikation af 30-graders aspektet, halvsekstilen, som udgør en tolvtedel af cirklen. Med dette tal 12 berører vi allerede lidt af kvinkunsens stræben efter helhed. 12 er rummets tal, symbolet på helhed og balance (12 dyrekredstegn, 12 disciple etc.). Og kvinkunsen – eller inkonjunktionen som den også kaldes – udgør altså 5 tolvtedele af cirklen.

 

Også aspektets placering mellem trigonen på 120 grader og oppositionen på 180 grader siger noget om dette aspekts væsen. Det er ligesom havnet midt imellem trigonens flydende harmoni og oppositionens polære modsætning mellem to energier! På en måde gør denne ubestemmelige position, at kvinkunsen hverken er et positivt eller analytisk aspekt. Denne ubestemmelighed kræver igen, at aspektet kun kan mestres ved hjælp af bevidst  og kreativ handling.

 

”Hverken i konflikt med eller optaget af hinanden”

 

Et hjælpemiddel til forståelse af kvinkunsen kan være at gøre sig  klart, at der her er tale om et aspekt mellem tegn, der indbyrdes  har så lidt at gøre med hinanden som det er muligt i Dyrekredsen ! De involverede tegn i kvinkunser ligger altid med 150 graders mellemrum. Undersøger vi mulighederne i forhold til det første tegn i Dyrekredsen, Vædder, så begynder vi at se et mønster.

 

Vædder kan ligge i kvinkuns med Jomfru og Skorpion. Vædderen er et kardinalt, maskulint ildtegn. Jomfruen er et bevægeligt, feminint jordtegn. Og Skorpionen er et fast, feminint vandtegn.

 

Get the point ? Vædder har hverken kvalitet, køn eller element til fælles med de to tegn, det ligger i inkonjunktion med. Med andre ord (af Per Henrik Gullfoss), så er der tale om ”to retninger, som hverken er i konflikt med eller optaget af hinanden”.

 

Den blinde vinkels aspekt: 

Man kan også karakterisere kvinkunsens forhold mellem de to planeter som den blinde vinkel, der kan være i førehuset fra en bil. Denne blinde vinkel gør, at chaufføren ganske enkelt ikke ser den cyklist, der er ved at dreje om hjørnet. De to planeter, chaufføren og cyklisten, er forbundet med hinanden , men ser ikke rigtigt hinanden. Derfor kan de let – ubevidst – komme til at stå i vejen for hinanden. Oftest er den energiudveksling, de er udtryk for, opstået på et dybt ubevidst plan.

 

Disse to energier kan derfor have tendens, siger Gullfoss, til at gøre, ”at man har nemt ved at snuble over sine egne ben. Den ene planets planer og reaktionsmønstre kommer helt uforvarende og ødelægger den anden planets planer og omvendt. Ofte er man ikke opmærksom på, hvad der sker, og hvorfor tingene har en tendens til at blive indviklede og gå¨i fisk.”

 

Når to energier har det på den måde, så kan det ende med, at man bliver utilfreds med begge. Den svenske astrolog , Gunnel Søderstrøm, taler i forbindelse med kvinkunsen om ”misstak som upprepas”, altså fejltagelser, som gentages igen og igen. Kvinkunsen har tendens til at bevirke, at vi falder  tilbage i gamle mønstre.

 

Compartmentalizing:  

Folk med kvinkunser i deres horoskop har tendens til at inddele deres liv i separate områder, som ikke umiddelbart har noget at gøre med hinanden. Hvilken energi og hvilket område, der er tale om, er bestemt af de energier, der ligger i kvinkunsens to punkter eller planeter. Dette hedder compartmentalizing på engelsk. Compartmentalizing opstår, når to områder af livet ikke umiddelbart kan ”forstå” hinanden og smelte sammen i frugtbar syntese. De lever adskilt side om side i hver sit område af den samlede personligheds-struktur.

 

Man oplever mere eller mindre bevidst, at man har flere indbyrdes modstridende behov, men uden at vide, hvordan man skal forene disse behov! Når det ene er i fokus, føler det andet sig overset eller udeladt- og omvendt. Individet har følelsen af, at disse to områder ikke KAN forenes, derfor har vedkommende en- bevidst eller ubevidst - tendens til at lade dem leve i hver sit område af psyken. Compartmentalizing gør ofte tilværelsen til et projekt af indbyrdes usammenhængende energi – istedet for en helhed, Den som compartmentalizer sit liv har ofte tilbøjelighed til at forsøge at konstruere sit liv istedet for at leve det.

 

Compartmentalizing er typisk for personlighedsforstyrrelser, og vi kan næsten forvente, at psykopater må have kvinkunser i deres horoskop. Seriemorderen Ted Bundy (f. 24.11.1946)havde Månen og Uranus i kvinkuns til hhv. MC og Venus. Den psykopatiske kvinde-mishandler og -morder forstod helt at adskille denne side af sig selv fra den sympatisk virkende jura-studerende og republikanske partistøtte, han var i det ydre liv. 

 

En følelse af uforklarlig frustration: Kvinkunsens problematik kan føre til en gnavende frustration, der bygges op over mange år.

 

Niels Boll siger i sin ”Brug Astrologien”, at kvinkunsens energi bygges op over lang tid ”for derefter at blive udløst. I opbygningsfasen virker aspektet som en irritation, der selv om den er problematisk, kan virke på en subtil og forvirrende måde. Oftest stammer problemerne fra ubevidste lag i psyken, og aspektet giver anledning til at bearbejde forholdet mellem to planeter på en usædvanlig dyb og gennemgribende måde. Hvis problemet i en kvinkuns ikke bliver løst, har det en tendens  til at dræne os for energi både fysisk og psykisk. For der går en hel del energi til at blokere eller lade sig distrahere af det. Aspektet er et planetsamspil, hvor vi har behov for at yde en koncentreret indsats – alle unødvendige og overfladiske tendenser må fjernes i de to planeters samspil. ”

 

Af ovenstående grund mener nogen astrologer derfor også, at netop kvinkunsen er et aspekt, der kan være et forvarsel om sygdom. Lærer man ikke i tide den koordineringens kunst, det er at holde to forskellige bolde i luften samtidig, kan frustrationen ende med at blive et dybt mindreværdskompleks over noget, man – trods god vilje og alle anstrengelser- simpelt hen ikke kan få til at hænge sammen.

 

Per Henrik Gullfoss igen: ”Mennesker med mange kvinkunser i horoskopet bliver gerne overrasket over konsekvensen af deres egne handlinger. De lærer konstant, hvad der sker, når de ikke foretager valg eller når de foretager valg uden at gøre det på et ordentligt grundlag. For at undgå at havne et helt andet sted end der, hvor de ønsker det, må de være opmærksomme og indhente information. som hjælper dem til at foretage de rigtige afgørelser.”

 

Den genstandsløse længsel:  

Man kan også formulere kvinkunsens problematik midt imellem harmoni og spænding  lidt mere positivt. For at forbinde to energier, som er så forskellige fra hinanden, må man begive sig ud på en vandring, som aldrig ender.

 

Ens søgen veksler mellem ”endnu ikke” og ”aldrig mere”. Man længes! Energiernes grundlæggende uforenelighed gør, at man aldrig kan nå målet. De to energier kan rent faktisk aldrig finde sammen. Men samtidig kan problemet anspore til, at man gør en indsats.

 

Den tyske astrolog Thomas Ring:

”Man stræber efter noget næsten umuligt. Og når man så får det, kan man egentlig ikke rigtig bruge det mere.Lad os forestille os det helt konkret: De ønsker Dem .. ja, De ønsker Dem et hus med have… .. "Åh! havde jeg bare ... " - Hele livet længes De efter det, og i en alder af 60 får De det så. - De flytter ind, og har så en følelse af: "ja, hvad skal jeg egentlig her? Jeg kan egentlig ikke bruge det mere,"…. Denne længsel har De aflagt for længe siden… Eller… hvis vi tager det i det åndelige eller det kunstneriske - De har en bestemt problematik, som næsten går ud over .. det personlige, ud over de personlige midler. - Gennem 50 år kæmper De med det og får måske skabt grundlag for -- at et andet menneske kan løse problemet! - Man nyder altså ikke rigtig frugterne af sine anstrengelser, som ved trigonen, men... af dette ubestemte påtvinges man noget.”

 

Tantalos-myten: 

Thomas Ring bruger udtrykket ”Tantalos-aspekt” om kvinkunsen.Tantalos var en græsk sagn-helt, konge af Frygien og søn af selveste Zeus.

 

Engang ville han få rede på, om guderne på Olympen virkelig var alvidende, hvorfor han satte kødet af sin lille søn, Pelops, som han tidligere i al hemmelighed havde slagtet, frem på bordet ved gudernes taffel ! Han blev dog med det samme afsløret af Zeus, som vakte drengen op fra de døde.

 

Men som straf blev Tantalos sendt til underverdenen, hvor han blev dømt til at stå til halsen i vand. Over ham står et træ, hvis grene bærer de skønneste frugter. Når han griber efter dem, trækker grenene sig tilbage. Og når han vil drikke af vandet, undviger det ham.

 

På grund af denne myte taler vi om at ”lide ”Tantalos-kvaler”, altså den vedvarende tillokkelse, hele tiden at længes efter noget, som ikke kan opfyldes!

 

Indbygning i eller isolation fra andre aspektgrupper

 

Thomas Ring er inde på, at det har stor betydning, om kvinkunsen så at sige hænger sammen med andre aspekter – eller ”er indbygget” i aspektgrupper – at der f.eks. udgår en tilhørende kvadrat og/eller trigon  fra en af de planeter, der er i  kvinkunsen. I så fald kan aspektet udgøre en differentiering af de problemstillinger, de pågældende andre aspektgrupper repræsenterer.

 

Men uden kontakt til andre aspekter eller aspektgrupper – jo mere ”frigjort” fra al sammenhæng med horoskopets øvrige aspekter, kvinkunsen står – jo mere kan dens lidt uheldige side træde frem. Kvinkunsen befinder sig jo imellem en syntese, der er overskredet – altså en tilstand af ”ikke mere” –og så en fremtidig tilstand af noget, der endnu ikke er opnået – altså et ”endnu ikke”. Dette kan bevirke en konstant uro, man kan hverken blive stående i noget, som er opnået (trigon) eller sætte det opnåede til diskussion (opposition), længslen bliver genstandsløs og uden konkret grundlag, mere egnet til at skabe forventninger og perspektiver,  end til egentlig at skabe midler til at realisere drømmene. Og dette kan, med Thomas Rings ord, blive til ”en blindgyde af vakte illusioner og deres omslag i håbløs – og bestemmelsesløshed.”

 

Det sidste er digteren Oscar Fingal O´Flaherty Wilde (f.16.10. 1854) et tragisk eksempel på. Wilde forsøgte hele sit liv at forene den småborgerlige livsstil, både han selv og hans omgivelser forventede –med sin identitet som et dybt anderledes og originalt menneske. Wilde har hele tre kvinkunser i sit horoskop, Neptun-Måne, Pluto-Mars og Saturn-Merkur.

 

Fængselsopholdet var et chok for den tidligere så feterede forfatter og levemand i Englands intellektuelle jet-set. Pluto-forvandlingsplaneten - står bortset fra kvinkunsen – helt uaspekteret i Tyren i slutningen af 8. hus. Opvågningen til et hallucinogene stoffer  mere autentisk liv kunne ikke rigtigt gennemføres. Wilde kunne ikke forene sin latente homosexualitet med det victorianske samfunds forventninger, og han døde – efter at have været i tugthus for en homosexuel relation – som en bitter og nedbrudt mand.

 

Et andet eksempel på den splittelse, som kvinkunserne kan give, er rockmusikeren Syd Barrett (f. 6. Januar 1946). Barrett var med til at grundlægge den legendariske rockgruppe, Pink Floyd, men trods hans geniale sangskriverevner, blev han til sidst så skadet af sit store forbrug af hallucinogene stoffer, at gruppen måtte smide ham ud. Med hele fem kvinkunser, tre oppositioner og 8 kvadrater er den latente skizofreni tydlig i Barretts horoskop. 32 år gammel trak Barrett sig tilbage fra al offentlighed og flyttede til sin fødeby, Cambridge, hvor han boede indtil sin død i 2006.

 

Billedhuggeren og maleren Michelangelo Buonarroti (f. 6 mars 1475)  er et andet eksempel på et menneske med en kvinkuns imellem Venus og Neptun. Dette aspekt antyder altid en længsel efter den store ideelle kærlighed. Michelangelo forblev uden partner livet igennem, men forsøgte igennem sin storladne kunst at realisere sin længsel efter det kærligheds-ideal, der foresvævede ham.

 

Andre eksempler: Lad os se på eksemplet Venus kvinkuns Måne. Her er der en tendens til at adskille det, man tiltrækkes af, og det, der giver tryghed. Det klassiske eksempel er kvinden, der har vanskelig ved at forene rollen som erotisk væsen med rollen som moder. Men imodsætning til ved en opposition eller kvadrat kan det føles som om, disse to behov er blevet væk fra hinanden. Frustrationen over dette kan – fordi man ikke kender årsagen til den – føre til, at man bebrejder livets ydre omstændigheder eller andre mennesker, at tingene ikke fungerer. For området, hvor kvinkuns-problematikken udspiller sig, udgør også en svaghed, som andre kan udnytte.

 

Konflikten kan føre til dyb følelse af skyld og mindreværdskomplekser, i nævnte eksempel kan kvinden som elskerinde føle skyld, fordi hun svigter  sin rolle som moder, mens omsorgen for børnene fuldstændig sluger opmærksomheden overfor partneren.  De to energier skal netop næres separat, og skyldfølelse opstår, fordi man ikke gennemskuer, at problemet har rødder i ens egen psykiske struktur.

 

Et andet  eksempel er kvinkunser mellem Venus og Mars. Her er den aktivt-givende og den passivt-modtagende del af personligheden ude af trit med hinanden. Det klassiske eksempel er manden/kvinden, der hjemme har en partner, han/hun føler sig tryg ved og elsker, mens han/hun lever sine mere udadrettede sexuelle behov ud udenfor hjemmet.

 

 

”Hårde” og ”bløde” kvinkunser:  

Der kan optræde to typer kvinkunser, nemlig dem, der er på vej mod at blive oppositioner og dem, der er på vej mod at blive trigoner. Dette bestemmes af den hurtigste af planeterne. Bevæger denne sig i retning af en opposition med den anden planet, er der tale om en ”sværere udgave” af kvinkunsen – bevæger den sig derimod i retning af en trigon med den anden planet, er der tale om et aspekt, som i højere grad bevæger sig mod sin løsning. Kvinkunser behøver altså absolut ikke anskues negativt, men kan være en kilde til store bedrifter på det område, hvor kvinkunsen ligger.  Kvinkunser i horoskopet antyder, at man har noget i sig, der længes udover det givne i den trivielle hverdag. Med kvinkunser i sit horoskop kan man være en drømmer – eller når man er i stand til at ane målets opfyldelse – et geni, der er i stand til at forene paradokser - det tilsyneladende uforenelige.

 

Thomas Ring igen:

”Men man kan også se det sådan .. stille sig spørgsmålet - hvis man forstår det som "længselsaspekt" - Hvad er det, der har bragt menneskeheden videre? - Opnåelsen af konkrete mål, eller længslen? - Jeg tror, svaret giver sig af sig selv. Hvis vi kun betragter konkrete mål og deres virkeliggørelse som ønskværdigt .. Ja det ser vi jo allerede i vore dages teknokrati. - Nej, først når vi stræber ud over dette, ud over disse mål ..sker der noget”

 

Kvinkunsen – en a-synkronicitet i horoskopet: 

Stjerneenergien Tvillingerne har ofte to eller flere impulser i sig samtidig, og det er nærliggende at se på kvinkunsen som netop tvillinge-betonet.. Det er ikke fordi, de to impulser nødvendigvis er modsatrettede, de passer bare dårligt sammen, er inkongruente i forhold til hinanden, og sådan er det også med kvinkunsen. De to planeter, der danner aspektet, har som nævnt svært ved at komme i en indbyrdes givende relation til hinanden.

 

Spørgsmålet er, om dette ikke netop gør kvinkunsen til et af de vigtigste aspekter i horoskopet. Ved at se på kvinkunser kan man fastslå, om horoskopindehaveren har a-synkroniciteter i sin indre sjælelige struktur, og astrologien kan i så fald vise sin enestående evne som præcist instrument til at diagnosticere problemet, ja faktisk viser den dybdepsykologisk funderede astrologi netop i eksemplet kvinkunser, der kræver bevidstgørelse for at blive håndteret kreativt, at der faktisk ikke er noget diagnostisk redskab, der kommer op på siden af den.

 

For kun astrologi er istand til at sige præcist på hvilket område af livet, den pågældende a-synkronicitet findes.Dermed kan den inspirere til at vække de kræfter, der kan bidrage til en kreativ stræben henimod integration og helhed, sådan så man bliver i stand til virkeligt bevidst at koordinere de forskellige energier i kvinkunsens energi-udveksling.

 

Litteratur:

Thomas Bock: Astrologisk leksikon, Forlaget Sesam

Per Henrik Gullfoss: Astrologiens eventyrlige verden, Forlaget Zosma

Gunnel Søderstrøm: Astrologihandbok, Berghs

Niels Boll: Brug astrologien, Horoskoptolkning i praksis, Borgen

Per Henrik Gullfoss: Aspekter, Kunsten at lytte til sit astrologiske orkester, Forlaget Zosma

Thomas Ring: Astrologische Menschenkunde, Bd.1-3

Thomas Ring: Thomas Ring Seminar 1974 i Københavnhttp://www.thomasringseminar1974.dk/sem74dk/foredrag.htm

Lars Thor Smith, f.1962, er uddannet astrolog på Den nordiske Astrologiskolen i Oslo og bosiddende i Landskrona.

Denne artikel er første gang offentliggjort i det danske astrologitidsskrift, Månedsbladet Stjernerne, høsten 2012.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470