TransitterPlanetene beveger seg framover gjennom husene i horoskopet. Fødselstidspunktet er det unike øyeblikk i tid og rom hvor vi fødes. Med transittene kan vi følge med hvor veien går. Kanskje er Saturn nå kommet til ditt 7. hus. Dette vil kunne påvirke dine relasjoner.

 

Transitter - horoskopet i bevegelse

You don¹t really know astrology until you know it in your gut.  Robert Hand

Det kan være mer enn nok å holde styr på alle tolkningsmulighetene i fødselshoroskopet, og det kan virke svimlende når horoskopet også blir som en karusell i bevegelse. Men det er de samme prinsippene for tolking som brukes i fødselshoroskopet som anvendes ved transitter og progresjoner. Å inkludere denne dimensjonen vil derfor kun styrke tolkningsarbeidet med fødselshoroskopet, som tross alt er det viktigste. For uten en god forståelse av fødselshoroskopet bør transitter vente.

Med transitter introduseres en viktig gren av det astrologiske visdomstreet, og som det tradisjonelt har vært lagt stor vekt på, nemlig spådom og forutsigelser. I dag har dette veket plassen for en mer psykologisk tilnærming og hvor den tidligere mer fatalistiske og skjebnebestemte astrologien er forlatt til fordel for en humanistisk og sjelelig forståelse.

Solsystemet kan se ut som et gigantisk mekanisk urverk hvor planetenes bevegelser er til å stille klokken etter, og ephemeridene er mer pålitelige enn rutetabellene til NSB. Dette reiser noen grunnleggende filosofiske spørsmål om vi for eksempel har fri vilje, eller om alt er forutbestemt? Og når planeter kommer i transitt, hvor mye valg har vi egentlig til å påvirke vår skjebne? Dette har skapt en god del frykt omkring transitter, og transittokokker er en ikke uvanlig lidelse blant selv erfarne astrologer. Alt er projeksjoner!

I boken som i dag er et standardverk om transitter; ³Planets in Transitt², har Robert Hand en innledende diskusjon om hva som skjer ved transitter. Han tilbakeviser denne urverksmodellen av universet, hvor transitter er krefter utenfor oss selv, og som nærmest kommer inn gjennom vinduet og tar tak i skjortekraven på oss. Men vi er en del av universet, og transittene er snarere symbolske utrykk for våre indre psykologiske krefter. Med et slikt syn bryter han ned skillet mellom det indre og ytre, og hvor virkeligheten ikke er noe der ute som gjør ting med oss, men vi er en del av alt som skjer.

Den vanlige virkelighetsoppfatningen som er rådene i dag har fortsatt det mekaniske synet på universet som blant annet kom med Newtons lover og naturvitenskapens mer årsaksforklarende forståelse av tilværelsen. Vitenskapsmannen er den nøytrale observatøren som står utenfor virkeligheten og gjør sine iakttakelser. Men i følge kvantefysikken og nyere vitenskap finnes ikke et slikt nøytralt ståsted, fordi vitenskapsmannen også er en del av eksperimentet, og påvirker i mange tilfeller utfallet.

Men selv om transitter aktiverer psykologiske tema i oss betyr ikke det at ting ikke vil skje med oss i den ytre verden. Men fordi skillet mellom det indre og ytre er kunstig, er også det som skjer med oss en del av oss selv. For eksempel hvis du har et stort frihetsbehov i kjærlighetslivet, Uranus og Venus i kvadratur f.eks., og Uranus er i 7.hus. Men så har du også Saturn i Krepsen slik at du føler deg tradisjonsbundet og undertrykker din frihetstrang og satser mer på et pliktløp i parforholdet. Da bør du ikke bli overrasket, hvis nettopp partneren blir den som lever ut din ubevisste side og foretar det ene sidespranget etter det andre, og gjerne med bisarre og utradisjonelle personer.

Dette er en vanlig psykologisk mekanisme og kalles projeksjon. Dette må psykologene slite med kanskje i måneder for å få for en dag, men som ofte er lett observerbart i horoskopet. Men for å ta dette helt ut, er kanskje alt som skjer med meg projisering, og følgelig er jeg selv ansvarlig for alt som skjer med meg. Så hvis jeg blir utsatt for hærverk på bilen, må jeg spørre meg selv hva jeg har gjort for å tiltrekke meg en slik opplevelse? Dette er karma. Dem som er blitt utsatt for voldtekt vil selvsagt protesterte vilt mot et slikt synspunkt. Men at vi er uskyldige offer går kanskje i samfunnet, men ikke i en dypere sjelelig forståelse. Eller for å si det med Robert Hand;

³The transit only signifies the moment when you will raise the issues that you cannot handle. In the largest sense, transits do not signify what happens to you, they signify what you directly or what you unconciously program your environment to do for you. From the standpoint of higher conciousness, this includes sickness and accidents as well as actions of people.²

I følge Robert Hand finnes det to typer mennesker. Den ene typen opplever transitter hovedsakelig som emosjonelle og psykologiske forandringer, og som nødvendigvis ikke ledsages av tydelige mønstre av ytre hendelser. Den andre typen opplever transitter og progresjoner som hendelser som kommer som lyn fra en klar himmel og treffer dem rett i nakken. Og grunnen til dette er at den ene typen rett og slett ikke er bevisst sine indre prosesser, og følgelig må livet snakke til dem i et ³språk² de forstår. Slik kan vi også forstå verdensbegivenheter som ofte ledsages av et astrologisk symbolsspråk med forbløffende nøyaktighet. Og hvor det er som universet snakker til oss. Jfr. den astrologiske symbolikken i 11.september og USA horoskop.

Så i den grad vi har gjort hjemmeleksene med oss selv, og møtt livets utfordringer og tatt ansvar for de områdene i vårt liv som vi kan ta ansvar for, med andre ord Saturn, er det ikke sikkert at transitter og progresjoner blir det marerittet som man kanskje frykter. Eller som Robert Hand sier det;

³The transits in themselves do not cause good or bad happenings. In fact they do not cause anything; they are just signs that you will have to confront certain issues in your life at a particular time. The ease or difficulty of a particular transitt comes from your inner makeup.²

Igjen blir det derfor viktig å se på transitter og progresjoner på bakgrunn av fødselshoroskopet. Selv de tyngste Saturntransittene kan bli en dans på roser og gå upåaktet hen hvis Saturn er i en gunstig posisjon i horoskopet. Men dersom Saturn er i vanskelige aspekter og er under press vil transitter også aktivere disse temaene som allerede er tydelige i horoskopet fra før.

Transitter, progresjoner og direksjoner:

De vanligste forutsigelsesmetodene i astrologien i dag er transitter, progresjoner og direksjoner. Det finnes også mange andre metoder som f.eks. Hubers alderspunkt. Men for en astrolog gjelder det om å bruke det som virker, og det er derfor opp til den enkelte og eksperimentere og se hva som faller i best smak.

Transitter er planetens posisjoner på et gitt tidspunkt, og når de ³treffer² planeter, hus eller akser i fødselshoroskopet gjennom aspekter. Det vanligste, sterkeste og lettest observerbare aspektet er konjunksjonen, altså når en planet er på samme posisjon som en planet i fødselshoroskopet. Men oftest tas også grunnaspektene med som; kvadraturene, opposisjonene, trigonene og noen ganger også sekstilene. Midtpunkter og mindre aspektene bør dog ikke helt utelates, men holdes i bakhodet, og tas frem i spesielle tilfeller hvor det er bruk for finjusteringer og mer detaljer.

Progresjoner kan virke som å ha et litt mer ulogisk fundament, fordi dette følger en oppskrift som sier at en dags bevegelse i fødselshoroskopet tilsvarer ett år i planetenes bevegelser. Altså er jeg født 1.januar og er 25 år gammel, er de progressive planetposisjonene 25 dager etter at jeg er født, altså 25.januar. Ved å regne ut horoskopet for dette øyeblikket, samme fødselstid, samme sted og år, men 25.januar; voila; jeg har det progressive horoskopet.

I direksjoner eller Solar Arc gjelder også en-dag-for-ett-år metoden. Men her regner man kun ut solens progresjon. Og fordi solen går 365 dager i året betyr det i praksis en grad for ett år. Så stod Solen på 0 grader Kreps når jeg ble født, er direksjonen for solen når jeg er 16 år, 16 grader Kreps. For å være nøyaktig skal det tas hensyn til slingringsmonnet på 5 dager i året og la datamaskinen beregne den helt nøyaktige direksjonen. De andre planetene følger etter, ikke i sitt eget tempo som er tilfellet med progresjoner, men solen ³drar² alle planetene med seg i samme solbueavstand. F.eks. stod MC på 10 grader Løve i radix vil direksjonen være 26 grader løve ved 16 år.

Denne metoden gjør at vi med et øyekast ofte kan se tidspunkter i horoskopet når ting kan skje eller skjedde. F.eks. hvis det er 18 grader mellom Venus og Solen i horoskopet betyr det at i 18 års alderen vil Venus bevege seg frem til en konjunksjon med Solen. Og sjansene for å bli forelsket og finne den store kjærligheten når et desidert høydepunkt. Denne direksjonen av Venus og Solen skjer bare en gang i livet, og bør utnyttes for alt den er verdt!

Det er et vanlig syn blant mange astrologer at transitter går mer på ytre hendelser, mens progresjoner og direksjoner er av mer indre og psykologisk art. Robert Hand deler ikke denne oppfatningen, blant annet på bakgrunn av hans egne erfaringer. Og han ser ingen grunnleggende forskjell mellom disse tre metodene, bortsett fra at progresjoner oftest varer lenger enn transitter. I følge den britiske astrologen R.C. Davison er progresjoner og transitter i prinsippet basert på den samme ideen. Progresjonene er planetenes bevegelser ut fra en-dag-for-ett-år i løpet av livet, og transittene er ut fra en bevegelse en-dag-for-en-dag.

³Planets in Transitt² er blant de viktigste astrologiske ³kokebøkene² for transitter og som mange astrologer bruker flittig. Boken leverer en rekke gode tolkninger for hva vi kan forvente med de mest vesentlige og uvesentlige transittene vi kan bli utsatt for i løpet av et liv. Men astrologiske kokebøker

er kun en persons tolkning. Og det er både lærerikt og interessant å se hvordan Robert Hand tar hånd om dette, men i det lange løp må tolkningsarbeidet være basert på vår egen indre forståelse og hvordan vi anvender de grunnleggende symbolene for planeter, tegn, hus og aspekter. Og dette gjelder også for transitter.

Avgrensning:

Ved første besøk i transittenes verden kan det virke uoverskuelig fordi det er så mye som skjer på en gang. Flere transitter kan være virksomme samtidig, og aspekter kan danne innviklede kombinasjoner. Det er derfor viktig med en avgrensning av hvilke transitter som er betydningsfulle.

 

Orber:

Den første avgrensningen er å definere hvor store orber som skal gjelde for transitterende planeter. Her kan det være delte meninger blant astrologer, men en vanlig avgrensing er 1 grad for både tiltagende og avtagende aspekter for de personlige planetene, Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars. Og 1 til 1,5 grad for tiltagende og 1 grad for avtagende aspekter til de ytre planetene, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.

Aspekter:

Bruk av data har revolusjonert astrologien på mange måter. Blant annet har det ført til en kanskje for stor vekt på transitter, da det er enkelt å få dataprogrammene til å spy ut lange lister med transitter og i alle mulige aspekter. Konjunksjonen er fortsatt det sterkeste aspektet ved en transitt, men det er vanlig også å bruke de øvrige ptolemiske aspektene.

De personlige planetene:

Med unntak av Mars og i enkelte tilfeller for Sol og Måne har transitter fra de personlige planetene liten betydning. På grunn av deres relativt raske bevegelse får slike transitter så kort varighet at de for det meste kan utelates. For Månen vil en transitt kun være aktuell i et par timer og Venus i et par dager, mens de ytre planetene kan være virksomme som transitter over flere måneder og år.

Månen som transitt kan være aktuell i astrologisk bestemmelse av for eksempel tidspunktet for en operasjon (Eleksjon). For det første vil man prøve å unngå at Månen er i det tegnet som styrer den kroppsdelen som blir operert, da dette kan svekke området, samt øke blødning og redusere helingsprosessen. For det andre vil man se etter gode aspekter mellom Månen og den planeten som styrer den delen av kroppen som blir operert. For eksempel en øyenoperasjon hvor det brukes laser, vil den tidsrammen på fire timer hvor Månen og Pluto er i trigon eller sekstil være gunstig. Månen hersker over øynene og syn, og Pluto over laserstråler. Månen som transitt er også viktig i horary eller øyeblikksastrologi.

Fullmåne, nymåne og eklipser kan være sterkt aktiverende når de danner konjunksjoner til sentrale planeter i horoskopet. Selv opplevde jeg en fullmåneeklips over min Uranus i 9.hus, og som medførte at jeg innenfor en dag plutselig bestemte meg for å bryte opp alt jeg holdt på med og flyttet til utlandet for å studere. Men dette er igjen kortvarige transitter som kun har varighet i en dag eller to, men som kan markere viktige hendelser i livet.

Mars kommer også i denne kategorien og kan i transitt nettopp være en energi som får begeret til å flyte over og utløse hendelser. Mars kan også danne enkelte farlige aspekter som det kan være verdt å ta høyde for. For eksempel opposisjoner til Uranus, Pluto og til Mars i fødselshoroskopet. Det kan være tidspunkter hvor man kan være særlig utsatt for ulykker og andre fiendtlige angrep. En tid hvor man med fordel kan legge seg lavt i terrenget, og ikke provosere til konflikter.

Solen som transitt er sentral i return kart. På ens fødselsdag når Solen transitterer seg selv kan man legge et årshoroskop som viser begivenheter i året som kommer.

 

Varighet:

På grunn av planetenes retrograde bevegelser kan noen transitter stå på over lang tid. En Saturntransitt vil normalt vare i to uker, men kan noen ganger ta opp til tre måneder. En transitt vil som regel komme tre ganger etter hverandre, og i enkelte tilfeller med Neptun og Pluto fem. Det kan også være forskjell i måten transittene oppleves ved første, andre og tredje treff.

 

- Første treff kan føre til en bevissthetsendring og ytre hendelser.

- Andre treff når planten går retrograd er en mer indre prosess av evaluering av de eventuelle forandringene som skjedde, og en repetisjon.

- Tredje treff når planten går fremover igjen, er mer integrerende, og hvor man samler energi og gjør seg klar til at livet går videre, og forhåpentligvis med fornyet kraft og innsikt.

 

Man bør også ta høyde for når planetene blir stasjonære, og hvis det skjer i transitt har det en forsterkende virkning fordi transitten på denne måten varer lenger. Dette er en god grunn til å observere transittene direkte i ephemeridene, da slike detaljer lett overses, eller kommer ikke med i datautskriftene.

 

Planetsyklusene:

Slik Månen danner en syklus og går rundt hele zodiaken og kommer til bake til seg selv i løpet av 28 dager, slik har også de andre planetene sine returns, omløpstid eller ³år².

Solar return: Årlig

Lunar return: Månedlig

Merkur og Venus return: Årlig

Mars return: To årig

Jupiter return: 11-12 år

Saturn return: 28-30 år

Uranus return: 83-84 år

Chiron return: 49-50 år

Planetene er våre læremestre og returnsyklusene forteller mye om ulike læreperioder vi går i gjennom i løpet av livet. Det er to dimensjoner av denne syklusen:

- Planeten i forhold til seg selv

- Planten i forhold til Ascendanten

Saturn syklusen

28 års alderen er en astroligsk viktig tid i manges liv, fordi da kommer Saturn tilbake til sitt eget sted i fødselshoroskopet. Vi har da vært gjennom den første Saturnsyklusen og gått en runde med livets mange utfordringer. En slik konjunksjon vil ofte reise spørsmål om mål og mening med livet, og det føles ofte maktpåliggende å gjøre opp status og foreta viktige veivalg med hensyn til særlig jobb, karriere og grunnleggende retning i livet. For mange kan dette bli en identitetskrise, og en periode for refleksjon.

Men syklusen kan også deles inn i 7 års perioder som markerer to kvadraturer og en opposisjon. Det første kvadraturet skjer da i 7 års alderen, og markerer en slutt på den uskyldige barndommen. Da er det naturlig å begynne på skolen, og møte andre lærere enn foreldrene og en større verden. 14 års alderen er en krise for de fleste, og som medfører indre ommøblering og akseptere ikke lenger å være barn, men heller ikke voksen. Kjønnsmodning og et liv styrt av drifter og hormoner gjør det ikke lettere, og usikkerhet, opposisjon og trass er ikke uvanlig. 21 år markerer veivalg med hensyn til kunnskap og studier, og er enda et skritt inn i de voksnes verden.

43-44 års alderen kan være kritisk for mange. Saturn går da i opposisjon til seg selv, og er ofte en tid hvor det skjer en rask aldring.

Den neste Saturn return er ved 58-59 års alderen og markerer en ny fase i livet. Nå er toget gått med hensyn til karriere, og det man ikke har fått utrettet til nå vil for en stor del forbli drømmer. Det er en tid for evaluering og refleksjon og ikke minst å se fremover mot alderdom, som i mange tradisjonelle samfunn anses som en visdomsperiode, tilbaketrekning og åndelig utvikling. Denne tiden er også viktig fordi Jupiter vil ha sin fjerde return samtidig, og kan også gi håp og optimisme med hensyn til tiden som kommer og gi tilfredstillelse og belønning over sitt eventuelle bidrag til samfunnet.

I en tolkning er det vesentlig å se hvor Saturn i transitt er i denne syklusen. Akkurat som det er forskjell på en voksende måne og en avtagende måne, gjelder den samme syklusen også for de andre planetene.

- Den voksende fasen fra konjunksjon mot opposisjon er en vekst og læreperiode, hvor vi utsettes for nye opplevelser, tvinges til å utforske nye territorier og møter utfordringer.

- I den avtagende fasen kan vi høste av vår innsats, det er en tid for refleksjon og trekke lærdom av våre erfaringer. Men det er også en tid for å dele med andre fruktene av våre innsikter og gi noe tilbake til samfunnet.

Denne syklusen lar seg ytterligere findele i 8 faser, men for de fleste holder det med en todeling mellom voksende og avtagende. Dane Rudhyar har beskrevet disse 8 fasene i boken The Lunation Cycle.

Returnsyklusen viser i mindre grad ytre hendelser i livet, men går mer på det psykologiske plan og handler om bevissthetsendringer, hvordan vi opplever oss selv, identitet, mening med livet, ansvarsfølelse osv.

Den andre dimensjonen av planetsyklusen er i forhold til Ascendanten, og dermed hvilke hus planeten går gjennom. Her vil transittene i større grad vise ytre hendelser og hvilke livsområder som blir aktivert når en planet er på ³besøk² i de ulike husene. For Saturn marker dette 2-3 årsperioder, avhengig av husets størrelse hvor tema knyttet til det aktuelle huset kommer på dagsorden. Saturn i 5.hus betyr at barn, kreativitet, hobbyer og interesser får et forsterket fokus. I 7.hus kommer parforhold under press og utfordring. I 9.hus vil man som regel bli kunnskapstørst og vitebegjærlig og går kanskje tilbake til skolebenken, eller legger ut på reiser man lenge har ønsket seg. Men generelt fører Saturn gjennom husene meg seg ansvar, arbeid, begrensing, utfordring, motstand og tap. Men kan også by på læring, avklaring og fullførelse.

 

Andre sykluser:

De andre planetene følger de samme prinsippene som er beskrevet for Saturn, men preget av planetenes karakter.

Marssyklusen aktiverer huset den går gjennom, kan føre til konflikter, men også fremskritt og nye muligheter. En Mars return kan gi en ny giv på helsefronten, og kanskje starter man et nytt treningsprogram og som vil vare for den neste to års perioden.

Jupitersyklusen fører oftest meg seg noe godt, nye muligheter, vekst, overskudd og velvære. Dog skal man alltid ta høyde for hvordan planetens tilstand er i fødselshoroskopet. Og for en svekket Jupiter kan en transitt føre med seg de mer uheldige sidene ved Jupiter som sløsing, overmot, unødvendig risiko og manglende realisme.

Uranus fører med seg uventede forandringer, ofte må det gamle vike for det nye, og plutselige tap kan føre til nye muligheter. Uranustransitter kan være dramatiske og er ofte svært presise, som å bli truffet av et lyn.

Neptun får ting til å gå i oppløsning og med følgende kaos. Bekymring, forvirring, vrangforestillinger, sykdom, svik, rusmisbruk og moralsk sammenbrudd er andre muligheter. En sterk Neptun kan dog føre til åndelig fornyelse og bevissthetsutvidelse.

Pluto kan føre med seg en langsom, men sikker nedbryting av eksisterende strukturer, for å senere å gi nytt liv og nyskapning.

Sykluser mellom transitter

Det finnes også sykluser mellom transitterende planeter, og den meste kjente utenom Sol og Måne som markerer ny og fullmåne er Jupiter og Saturn. De er i konjunksjon hvert 20 år. John Lennon ble for eksempel født på en slik konjunksjon i 1940, ble berømt på den andre i 1960 og skutt på den tredje i desember 1979.

Denne syklusen er særlig gjeldene i mundan astrologi eller i politiske og samfunnsmessige forhold. Hvert 10 år representerer en halv syklus, og markerer en voksende og avtagende fase. Generelt vil en voksende fase som 40 - 60 - 80 og 2000 årene være samfunnsmessig mer aktive og dynamiske, mens de avtagende fasene 50 - 70 - 90 årene er mer innadvendte og kjeldige.

Tradisjonelt regnet man med at konger ble født på en Jupiter Saturn konjunksjon. I USA har det imidlertid vært slik at samtlige presidenter som har blitt valgt under en Jupiter Saturn konjunksjon har dødd som i sitt presidentembete, enten av attentater eller sykdom. Det eneste unntaket er Ronald Reagan som slapp unna med et mislykket attentat.

Transittene av de transpersonlige planetene gjennom tegn preger også hele kulturen. Når Uranus var i Vannmannens tegn fra 1995 frem til i dag hvor den skifter tegn til Fiskene, fikk vi internett og mobiltelefoner, med andre ord en eksplosjon i kommunikasjon og informasjon.

 

Herskere gjennom hus:

En transitterende planet trenger nødvendigvis ikke ha noen effekt i det huset hvor den treffer en planet i fødselshoroskopet. Men effekten oppstår i det huset eller husene som planeten som blir ³truffet² hersker over.

For eksempel hvis Neptun i transitt går over Venus i Væren i 7.hus skulle man forvente kaos, oppløsning og villfarelser på kjærlighetsfronten, eller at partneren tok til flasken, eller sporløst forsvant. Eller mindre dramatisk at partneren ville bruke stadig mer tid foran fjernsynet og andre syntetiske fluktkanaler. Men det kan vel så mye være at effekten dukker opp i 1.hus og Ascendanten som er Vekt og som Venus hersker over. Og det kan følgelig oppstå misforståelser, andre kan oppfatte en som fjern, bedøvet og lite tilstedeværende, eller sterkt behov for små eskapader i virkelighetsfluktens verden. 8. hus styrt av Tyren vil selvsagt også komme i fokus.

En transitt over viktige planeter i horoskopet og er også sentrale som i dette tilfellet hvor Venus også er Ascendanthersker.

Aksenes betydning:

Transittene gjennom husene er sentrale, og når planeten treffer husspissen virker det ofte aktiverende på det tema som er knyttet til det aktuelle huset. Men enda viktigere er det når transitter treffer de fire sentrale aksepunktene.

- En transitt over Ascendanten fører ofte med seg større selvbevissthet.

- IC er på mange måter et karmisk punkt som har med vår fortid, røtter, familie, tradisjoner og bakgrunn å gjøre. En transitt over dette punktet kan nettopp bringe opp ting fra fortiden, vekke gamle minner og bringe opp følelsesmessige tema fra barndom og familie.

- En transitt over Descendanten kan skape en større oppmerksomhet på mål i livet, hensikt og ikke minst relasjoner til andre.

- MC marker livet middagshøyde og en transitt her kan markere at vi blir betraktet som en autoritet, og vårt offentlige image for en fornyelse og økt oppmerksomhet.

Transitter og progresjoner i kombinasjon:

Men fortsatt kan det være at effekten av potente transitter likevel uteblir, og for å kunne forutsi med større nøyaktighet kan vi gå enda dypere i analysen av transittene. Og noen ganger er det slik at flere ting må inntreffe samtidig for at en transitt skal ha en effekt.

Charles Carter som overtok lederskapet av The Astrological Lodge i London etter Alan Leo introduserte i 1925 hva han kalte ³The Law of Excitation.²

³If at the time that a progressed body is in aspect to another by direction, either of these bodies forms an aspect by transitt with either of the two directional bodies, then this transitt will excite the direction into immediate operation.²

For Charles Carter var progresjonene overordnet transittene. De la forholdene til rette for forandring, og transittene var utløsende faktorer. Charles Carter mener at hvis det er et aspekt mellom en progressiv planet og en planet i fødselshoroskopet (hva Carter kaller direction.), vil en transitt over en av de to planetene ha en utløsende effekt.

For eksempel kan man anta at Lewinski skandalen hadde noe med Bill Clintons Venus å gjøre. I hans fødselshoroskop danner Venus et ganske nøyaktig halvkvadratur (45) til Solen. I den aktuelle tiden dannet Clintons progressive Venus et kvadratur til hans Sol. Dette aspektet hadde dog stått på i nesten to år og var i ferd med å gå ut på dato, og uten at noe nevneverdig hadde skjedd, bortsett fra at Monica Lewinski ikke var den eneste som bidrog med spesielle sekretærtjenester til presidenten. Men med henne fikk det et dramatisk utfall, fordi nøyaktig når Mars i transitt gikk i opposisjon til Clintons Sol kom Lewinskysaken på bordet og skandalen var et faktum.

Som dette eksempelet illustrerer gjelder det som så ofte i tolkingsarbeidet å se helheten, og å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Det gjelder også for transitter og progresjoner, som er to dimensjoner i hver ende av det samme spekteret og bør ses i forhold til hverandre.

Tolking:

En prioriteringsliste over transitter kan se slik ut:

- Transitter over Sol, Måne og sentrale planeter i horoskopet

- Transitter over aksepunktene

- Transitter i konjunksjon

- Stasjonære transitter

- Tripple treff

- Planetsyklus for Mars, Jupiter og Saturn i forhold til seg selv og i hus.

- Transitter i forhold til hus som planetene de treffer hersker over

- Transitter i forhold til progresjoner.

En enkel formel for å tolke transittene:

a) Innflytelsen av en transitt

b) Området som blir aktivert gjennom planet, aksepunkt eller hus

c) Aspektene som dannes mellom transittene og planetene i fødselshoroskopet

 

Skrevet av Christian Paaske. Mer info: http://www.sophiasenteret.no/.

Kilder:

Planets in Transitt, Robert Hand, Whitford Press 1976

The Principles of Astrology, Charles Carter, Theosophical Publishing House 1925

Astrology: A Language of Life, Volume 1, Progressions, Robert P. Blaschke, Earthwalk School of Astrology, 1998

Intermediate Astrology Class, Robert P. Blaschke, Earthwalk School of Astrology, 2003

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470