Året 2018

zodiak webminiAstrologien forsøker å gi oss et innblikk i tidsånden. Hva kan vi forvente i 2018? Hvilke tendenser vil gjøre seg gjeldende og hvordan kan vi best leve våre liv i samklang med den kosmologiske symfoni. Hva vil skje med EU og med Norge? Vi har laget en video som belyser dette.

 

Det er veldig mange faktorer som spiller inn i menneskets utvikling. Her skal vi prøve å utdype kun noen helt få av disse. La oss begynne med å se litt på nåsituasjon. I et hundreårs-perspektiv er selvfølgelig de to verdenskrigene, den kalde krigen og de mange revolusjonene og okkupasjonene i Europas historie mer dramatiske enn de konflikter vi står midt oppe i nå. Den kjøligere tone mellom Russland og Vesten, store nasjonale gjeldsproblemer, flyktninger, økt polarisering i Europa, arbeidsledighet og kampene i Midtøsten er imidlertid alvorlig nok.

Den høye arbeidsledigheten biter seg fast i store deler av Europa. I flere land er ungdomsledigheten over 20 prosent. Ny teknologi resulterer i at enda flere jobber forsvinner. Japan, Tyskland, Norge og mange andre land møter også den demografiske utfordringen om få år. Vi er snart flere eldre enn yngre mennesker og de unge står i stadig større grad uten jobb. Hvordan skal vi finansiere denne eldrebølgen? Når oljeprisen stuper og elektriske biler overtar, melder dette alvor seg med full tyngde også for Norge. Få eller ingen har pr. i dag svar på hvordan vi skal trylle fram de mange millioner nye arbeidsplasser vi trenger for å nedbetale gjelden og opprettholde en offentlig sektor med de mange velferdsgoder vi er bortskjemt med. Frontene er blitt steilere i Europa. Etter de mange terrorangrep og Brexit er det mange som frykter at dette vil tilta i styrke. I deler av Sverige er bilbranner, mafia og lovløse parallell-samfunn en realitet.

Hvorvidt nullrente, løssluppen kreditt og voldsom pengetrykking hos en rekke sentralbanker vil bøte på problemene gjenstår å se. Rekken av land som på denne måten svekker verdien av egen valuta for å styrke egen eksport og sysselsetting, på bekostning av andres, er etter hvert blitt lang. Selv Angela Merkel ga etter for presset. Alle finansielle kriser fra 800 år tilbake har imidlertid skjedd etter en lengre periode med kraftig kredittvekst i kombinasjon med lave renter, skriver Lars Jonung, en av Sveriges mest anerkjente økonomiprofessorer. Nå sitter mange ledere og klør seg i hodet. Hvis ikke gratis penger virker, hva skal vi da gjøre? Mange håper at ny teknologi og det grønne skiftet skal redde både miljøet og velferdsstaten. 

Spørsmålet vi kan stille og skal belyse astrologisk er følgende; Er dagens situasjon opptakten til en positiv utvikling og hvis så er tilfellet, hva handler den om? La oss se litt på Saturn, som i middelalderen ble knyttet til Satan. Esoterisk sett er den nært forbundet med de muligheter livet her på Jorden gir. Den bruker ca. 28-29 år rundt solen. Første halvdel av runden handler blant annet om personlighetens integrasjon og utvikling og siste halvdel om hvordan sjelen i stadig større grad inspirerer vårt personlige liv. Det interessante er at vi nå er godt i gang med siste halvdel.

Høsten 2012 gikk den inn i skorpionens tegn og var der til langt ut i 2015. I psykologisk forstand beskriver Saturn i skorpionen den prosess hvor personligheten tvinges til å underordne seg sjelen. Personligheten med sine mange svakheter, som grådighet, uærlighet, makt-behov, dyriske instinkter, voldelige tendenser, frykt og stolthet, nekter ofte å la seg inspirere av sjelelige kvaliteter som ansvarlighet, evne til å dele, medfølelse, kjærlighet, globalt perspektiv og samvittighet, visdom, ro og tålmodighet.

Fra 2015 og ut 2017 er Saturn i Skyttens tegn. Både Skorpionen og Skytten formidler det vi kaller fjerde stråle hvilket fortsatt innebærer tøffe og langdryge konflikter mellom sjel og personlighet. Skorpionen beskriver på mange måter en hengemyr vi ikke ser veien ut av. I Skytten får vi forhåpentligvis et noe klarere fokus slik at vi ser konturene av en fornuftig retning og prisverdige mål vi kan orientere oss mot. La oss bruke en forenklet symbolikk for å illustrere hvor vi står og hvor vi skal gå nå når Saturn er i Skytten, gjennom tre utviklingstrinn:

Personlig: Først har vi Kentauren. En kentaur består av menneske og dyr og viser med all mulig tydelighet den situasjon hvor mennesket er fast forankret i sin dyriske natur og bundet av denne. Dette illustrerer den jordbundne sjel, styrt av det materielle liv og personlige ambisjoner. Her har vi blant annet gjeldskrisen, ikke-fornybar fossil energi, sterkere polarisering innen politikk, proteksjonisme, religiøs krig, terror og fundamentalisme. Et flertall av nasjoner, organisasjoner og mennesker hører fortsatt hjemme her. Donald Trump har månen i dette tegn.

Sjelelig: Dernest har vi Bueskytten på sin hvite hest. Her er situasjonen den at mennesket styrer hesten og er dermed i mye større grad frigjort fra og bevisst om sin dyriske og primitive natur. Bemerk at Putin som regnes for å være en av verdens mektigste, ofte er avbildet på hesteryggen i bar overkropp. Men hvor er buen og pilen? Bueskytten har også det ved seg at hun kan reise lengere enn langt for å se målet og hun fokuserer klart på dette, slik vi ser i T. Kittelsen sitt bilde av Soria Moria Slott. Målet kan her beskrives på flere måter. Et særlig viktig mål for Skytten er å finne en retning i livet som fører fram til frihet fra gamle personlige problemer og et bærekraftig, meningsbærende innhold definert av sjelen. Dette er gjenspeilet i de mange flyktninger som går og sykler langt oppover i Europa. De møter imidlertid Saturn, i form av gjerder og stengte grenser, jfr. også den mur Trump har lovet å bygge. Saturn er terskelens vokter og slipper normalt kun de med hvitt rulleblad igjennom.

Spirituelt: Til slutt har vi selve buen og pilen. Disse sikter symbolsk sett opp mot frihet og visdom på dedikert og idealistisk vis. Kunnskap har med den materielle og fysiske side av evolusjonen å gjøre. Skallet rundt kyllingen. Snerken på kakaoen. Visdom handler om utvidelse av bevissthet, livet inne i formen, ikke skallet rundt. Visdom beskriver det vi opplever når vi kommer ut av Platons hule, uten selfies og reality-tv. Den setter oss i stand til å skille mellom sant og usant, virkelig og uvirkelig, fysisk og metafysisk.

Det finnes en lett tilgjengelig tidløs visdom i verden for de som har øyne å se med. Den er nedfelt i en lang rekke tradisjoner over hele kloden, som for eksempel i Vedaene, Buddhisme, Taoisme, I CHING, Feng Shui, Teosofi, Antroposofi, Gnostisisme, Hermes Trismegistos, Kabbala og Astrologi. Likeså vil en esoterisk fortolkning av de store verdensreligionene vise at de er tuftet på mange fellesnevnerne. I Platons Idelære og hulelignelse er materien et mangelfullt speilbilde av Ideenes verden. Det er derfor et stort tankekors at dette i vår tid er snudd på hodet. Med positivismen er materie og empiri blitt saliggjørende. Tanken er blitt virkelighetens drapsmann slik Helena P. Blavatsky så klokelig formulerte det.

Saturn i Steinbukken: Fra 2018 og flere år framover vil Saturn ferdes gjennom Steinbukkens tegn, sammen med Pluto. Vi skal derfor peke på hva dette muligens kan resultere i, som en naturlig følge av perioden med Saturn i Skytten. Saturn i steinbukken handler blant annet om ansvar, lover, konsekvenser, alvor, press, grenser, selvstendighet, arbeid, næringsliv, materialisme, skatt, økonomi, finans, planlegging, tid, effektivitet, produktivitet, mål-oppnåelse, fjelltopper, tilpasnings-dyktighet, milepæler, ledere og autoriteter, offentlig sektor, byråkratiet, det gamle og etablerte.

På et verdslig og personlig plan vil mange oppleve at den såkalte karmiske gjeld kan være tung å bære. Vi bukker under for presset. Det er veldig mye arbeid som skal utføres før den er nedbetalt, både fysisk, følelsesmessig, mentalt og ikke minst miljømessig. Paradoksalt nok kan dette oppleves særlig vanskelig for de mange som står uten jobb, og de som har dårlige arbeidsbetingelser og lønn.

Nasjonalstatenes historisk høye gjeld blir heller ikke borte med det første. Det gir mindre frihet og spillerom og kan oppleves som en tvangstrøye. Buddhas lære om at begjær etter jordisk gods og gull fører til lidelse og smerte vil synke inn hos noen og enhver. Lover og regler som regulerer og bekjemper blant annet internasjonal finans- og skattekriminalitet vil forhåpentligvis få enda større gjennomslags-kraft. I kjølvannet av Panama-papers blir det spennende å se om Apple snart må betale skatt som alle andre.

På et sjelelig plan vil tiden med Saturn og endringsagenten Pluto i Steinbukken bidra til at mange individer, organisasjoner, samfunn og nasjoner kan nå til fjellets topp og får som belønning nye visjoner, utsikt og innsikt. Men hvor går veien videre når vi står på toppen? Dit en ser kjem en, sier et gammelt norsk ordtak. I astrologisk forstand vil det tegn du har på ascendanten beskrive sjelens fokus og din fremtid. Det nye og fornybare skal nå planlegges, forankres og innarbeides i det gamle og fossile. Deler av det gamle må bort for å gi plass til det nye. Tannlegen kaller dette rotfylling. Mange sider av det etablerte og bestående vil med andre ord måtte vike, på smertefullt vis. Kanskje Brexit og Trump sin seier er tegn i tiden som illustrerer et opprør mot eliten, mot korrupsjon i bank, finans, politikk og mot det etablerte. Mange har lenge stilt spørsmålstegn ved det faktum at et lite mindretall av individer og bedrifter får en uforholdsmessig stor andel av inntektene i verden. Slike transformasjoner kan på lengre sikt få vidtrekkende positive konsekvenser for våre virkelighets-abonnement, sivilisasjonen, oljealderen, økonomien, velferdsstaten, yrkeslivet, miljøet, osv.

Med noen unntak har ledere og politikere omsider forstått at oljealderen ikke varer evig. Toppleder i Statoil, Eldar Sætre, tror oljebransjen starter fallet mot bunnen allerede i 2020. Årsaken han oppgir er den kraftige veksten i elbilismen. Mange av de store bil-produsentene satser nå tungt på elbiler. Hvis en slik utvikling skyter fart så kan vi som Elon Musk se for oss at alle nye hus bygges med solceller integrert i taksteinen slik at hele taket er et panel, koblet til store batterier. Da blir det nok strøm til både hus og bil gjennom hele året og vel så det. En slik løsning vil kunne være et bærekraftig, økonomisk førstevalg for mange land som har mye sol, lite olje og dyr strøm. Når vi legger til at Lockheed Martin nå lover masseproduksjon av kjernefysisk fusjon, som på solen, så kan oljealderen ta slutt før vi blir pensjonister. Vannmannens tidsalder bærer bud om rimelig strøm og lys til alt og alle. Konsekvensene for Norge blir naturligvis store, ikke minst økonomisk. Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor eller med fiskeoppdrett. Alvoret i dette vil synke inn.

EU som Kull- og Stålunion ble stiftet 1. januar 1958 og Euroen 1. januar 1999. Begge har derfor Solen i Steinbukken og vil merke tiden med Saturn i dette tegn svært godt. Hvordan kan det arte seg? For det første vil de utfordringer og muligheter som vokser fram kunne toppe seg rundt april og desember 2018. Grensesetting, lovverk, handel, nasjonalstatens rolle og integritet, økonomi og EU sine fire friheter vil settes på harde prøver. Ikke bare på grunn av Brexit, men fordi mange innbyggere og land i Europa nå har en sterkere opposisjon mot innvandring, og mot et overnasjonalt byråkrati som skaper avstand og polarisering i EU og i innad i de enkelte land. Det er muligens ikke godt nok tilpasset de mange økonomiske og kulturelle forskjellene innad i EU.

Sannsynligheten for at valgene i Frankrike og Tyskland i 2017 vil endre det politiske landskap i disse land er reell. Merkel og mange andre vil nok se at konsekvensene av hennes liberale flyktning-politikk ble større enn hun forutså, med blant annet Brexit og oppsving av radikal høyre-populisme, slik vi også ser i Sverige. Betingelsene for samarbeid i EU og innad i enkelte land vil derfor kunne bli gjenstand for diskusjoner og revideringer. Mange land i Europa vil muligens ønske seg mer av den selvstendighet og sjølråderett Norge tar som en selvfølge. Saturn i Steinbukken samordner ulike krefter slik at disse spiller på parti. Som konsekvens vil EU på det beste kunne utvikle et mer tidsriktig effektivt og velfungerende byråkrati og rammeverk.

 

 

Skrevet av Gisle Henden. Denne tekst ble publisert i Magasinet Visjon januar 2017.


 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951