Astrologiskolen Herkules sin avdeling i Oslo er akkreditert av NOKUT. De andre avdelingene og Nettstudiet er foreløpig ikke akkreditert. Skolen mottar ingen regulær statlig eller kommunal støtte til driften slik andre fagskoler og høyskoler får. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT, er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Historikk: På søkerkurset høsten 2012 fikk vi meget klart og bekreftende svar på vårt spørsmål om det var tillatt med enkeltmannsforetak som organisasjons-form. Dette bekreftes av at NOKUT har godkjent flere fagskoler organisert på denne måten. Til tross for dette fikk vi avslag på vår søknad levert i februar 2013 med krav om at vi måtte endre organisasjonsform til f.eks. AS. Resultatet ble veldig mye tidkrevende ekstra arbeid. På dette sentrale punkt kjente ikke NOKUT det regelverk de er satt til å forvalte.

I andre runde fikk vi NOKUT sitt vedtak om avslag enstemmig opphevet av Klagenemden den 5.11.14. Dette primært fordi NOKUT bevisst valgte å støtte seg til den ene sakkyndige, som med vitende og vilje hevet seg over Fagskoleloven i sitt korstog mot astrologi. Han begrunnet sitt syn med at astrologi ikke har et vitenskapelig fundament. Et slikt krav finnes imidlertid ikke i Fagskoleloven. Hvis så var tilfellet ville det ikke vært mange fagskoler i Norge. Den andre sakkyndige hadde beviselig ikke lest store og sentrale deler av studieplanen og overhodet ikke vurdert Grunnstudiet. Her ligger klagen og Klagenemda sin enstemmige opphevelse av NOKUT sitt vedtak. NOKUT sin pressetalsmann Gard Sandaker-Nielsen lyver derfor til pressen når han skriver at nemda ikke har gitt oss medhold i våres klager. Dette stod på trykk i ABC nyheter 24. mars 2019. Altså, en pressetalsmann som lyver til pressen.

NOKUT hadde i 2016 brukt nærmere 4 år kun på sakkyndig vurdering som i følge deres egne retningslinjer skal ta 1-2 mnd. På grunn av disse forhold hadde vi på det tidspunkt utarbeidet mer enn 300 dokumenter i sakens anledning og fylt ut mer enn tusen informasjonsfelt i NOKUT sitt elektroniske søknads-skjema. Mer enn 16 saksbehandlere, ledere og direktører har vært involvert. Nye sakkyndige leverte sin rapport og søknaden ble igjen avvist den 18. desember 2015. Vi leverte klage som ligger her. Med ett unntak er nye og gamle sakkyndige grunnleggende uenige på absolutt alle områder. I sum har de konkludert med at alle og ingen av kravene er innfridd. Selv om godvilje legges til kan ikke dette oppfattes som annet enn vilkårlig og grovt villedende.

Etter hele ni måneders behandlingstid ga klagenemda i november 2016 oss delvis medhold og påla NOKUT å gi en bedre begrunnelse for avvisningen av vår søknad. Sakkyndige hadde våren 2017 godkjent alle punkt med ett unntak og overlot dette til NOKUT hvor det ble styrebehandlet først 14. september 2017, et år etter at vi leverte revidert søknad. Styret avviste søknaden med en begrunnelse vi hevdet er lovstridig. Ny klage ble levert 5. oktober 2017 og den ligger her.

NOKUT avviser søknaden med den begrunnelse at det ikke finnes et yrkesfelt for astrologer, ei heller infrastruktur med faste arbeidsplasser. De har imidlertid godkjent mange fagskoler hvor selvstendig næring er regelen snarere enn unntaket og hvor yrkesfeltet er lite. Det gjelder for eksempel en rekke fag innen religion, kunst og kultur, biopater, soneterapeuter, stuntmen m.fl. Etter vårt syn er dette urimelig forskjellsbehandling og dermed brudd på Grunnlovens paragraf 98. Vi sendte 17. mai 2018 klage til Sivilombudsmannen som ligger her. Han støtter oss i det syn at det ikke ligger diskriminering av selvstendig næring i den aktuelle forskrift. Se brev her.

Norsk Astrologisk Forening har beregnet at det omtrentlige antall av hel- eller deltidspraktiserende astrologer i Norge antas å kunne være et sted oppunder 300. Astrologisk forening i Tyskland har 620 organiserte medlemmer. De anslår at det finnes 2-3 tusen uorganiserte astrologer i Tyskland. The Astrological Association i England har 850 medlemmer. De anslår at det finnes 4-5 tusen uorganiserte astrologer i England. Etterspørselen etter astrologens kapasitet og kompetanse og vårt yrkesfelt er dermed godt etablert i Norge og en rekke andre av våre naboland. Dette valgte NOKUT å neglisjere når de avviste vår søknad av 15.9.18. Til tross for sin globale utbredelse fastholdt NOKUT at yrkesfeltet ikke finnes.

Dernest begrunner NOKUT vedtaket med at astrologi som fag "ikke tilfredsstiller et kunnskapsgrunnlag som er i tråd med alminnelig aksepterte normer for faglighet og saklighet i en norsk kontekst." Dette gjør de uten hjemmel i norsk lov og bryter dermed klart med Forvaltningslovens paragraf 25. Dette gjør de til tross for at de sakkyndige har godkjent kunnskaps-grunnlaget i sin helhet. NOKUT overprøver med andre ord de sakkyndige. Det er sterkt urimelig fordi NOKUT står helt uten kunnskap om astrologi. Innenfor høyere utdanning har institusjonene, som en del av den akademiske friheten rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag. Jf. Prop. 44 L (2016-2017) side 7 og Lov om universiteter og høyskoler paragraf 1-5. Vi hevdet derfor at vedtaket er myndighetsmisbruk og brudd også på paragraf 98 i Grunnloven.

NOKUT sitt høringssvar om ny Fagskoleloven er vedtatt av styret 14.09.17. Vi understreker at dette er samme dag de fattet vedtak om å avvise vår søknad. I høringssvaret heter det: «I noen tilfeller har NOKUT mottatt og behandlet søknader om fagskoleutdanning der det har vært tvil om kunnskapsgrunnlaget er forsvarlig med hensyn på faglighet, yrkestilknytning, relevans, saklighet og etiske forhold. NOKUTs administrasjon har ikke hatt hjemmel til å gå inn i en vurdering av kunnskaps-grunnlaget ut fra ovennevnte forhold.» Styret foreslo at NOKUT skulle få et eksplisitt mandat til å vurdere kunnskapsgrunnlaget i de tilfellene det framstår som aktuelt. Følgende forslag ble fremmet: «Fagskoleutdanning skal knyttes til alminnelig anerkjente yrker og erverv. Utdanningsvirksomheten skal utøves i overenstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper.» NOKUT sitt forslag ble som kjent ikke innarbeidet i den reviderte Fagskoleloven.

NOKUT er derfor utmerket klar over at de med sitt vedtak den 14.9.17 bryter loven og går utover sitt mandat. De gjør det likevel. Med vitende og vilje. På denne dag avviser de med venstre hånd vår søknad og med høyre hånd leverer de et høringssvar hvor de innrømmer at to av tre punkter i begrunnelsen de gir oss er lovstridige. Et bedre eksempel på myndighetsmisbruk er vanskelig å finne. Terje Mørland forteller sågar til Morgenbladet 15. mars 2019 at de med dette nok hadde vår skole i tankene. NOKUT trenerte vår søknad gjennom flere år mens de stilltiende jobbet i kulissene for å få endret loven i vår disfavør. Dette viser at direktøren og NOKUT sitt styre med forsett hever seg over den lov de er satt til å forvalte.

NOKUT fastholdt sin begrunnelse og avviste vår søknad datert 15.9.18. Dette ble påklaget. Vi anfører at NOKUT gjør seg skyldig i brudd på Grunnloven, samt en rekke av paragrafene i Forvaltningsloven. Klagen ligger her. Denne gang varslet vi også om mulig rettsforfølgelse. NOKUT forstod endelig alvoret og tok nå klagen til følge. Vi fikk således igjen omgjort NOKUT sitt vedtak den 29. oktober 2018, etter utarbeidelse av nærmere 400 dokumenter i sakens anledning. Styret fattet til slutt vedtak om akkreditering 6. mars 2019, etter mer enn seks års saksbehandling. Hva vitner denne saksgang og tidsbruk om? Er det fornuftig bruk av offentlige ressurser?

Etter akkrediteringen har en rekke sinte mennesker uttalt seg i media. Også rektor ved UIO, rektor ved OsloMet, leder i DN og leder i Aftenposten falt for fristelsen. En rekke tv-kanaler, aviser og radio har dekket saken. Mange bruker store bokstaver og et usivilisert språk i sin nedsettende omtale av astrologi. Dette til tross for at de står helt uten kunnskap om faget, saken og gjeldende lovverk. Noen vil mene at man da blottstiller uvitenhet, fordommer og mental arroganse. Nettavisen ved Gunnar Stavrum og Espen Teigen ble innklaget til Pressens Faglige Utvalg som konkluderte med at Nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær Varsom-plakaten. 

Vi har foreløpig takket nei til NRK Dagsrevyen, NRK Debatten, TV2, de store avisene, osv. Vi finner det ikke formålstjenlig å gå i debatt med slike personer. Vi ønsker de kun lykke til med å endre norsk lov for å diskriminere et fag de ikke vet noe om. Enkelte politikere og byråkrater er nå i full gang med dette og vi har derfor sendt et utførlig brev til Kunnskapsdepartementet, Utdanningskomiteen på Stortinget, relevante høringstanser, diverse fagskoler, m.fl. Brevet ligger her. Kunnskapsministeren ville oppsiktsvekkende nok ikke svare på våre enkle spørsmål om kunnskap. Heldigvis blir ikke astrologer og andre som forvalter flere tusen år gamle visdomstradisjoner og åndsvitenskap lenger brent på bålet av de som utelukkende forfekter forgjengelig kunnskap om materien. Hvor mange natur-vitenskapelige virkelighetsabonnement har gått ut på dato? I følge Platon blir slik kunnskap aldri noe annet enn et mangelfullt speilbilde av Ideene. Tanken er som kjent virkelighetens drapsmann når man har et lukket sinn.

Departementet jobbet på spreng for å endre loven og la i april 2021 fram Proposisjon 111L for Stortinget. På side 126 foreslår Departementet at fagskoleutdanning skal være i samsvar med etterprøvbar kunnskap og vitenskapelige prinsipper. I dag er det mange fagskoler og høyskoler som er tuftet på tro og forestillingen om Guds eksistens. Gud er i følge Kristendommen allmektig og har følgelig skapt solsystemet inkludert astrologi. Det blir spennende å se hvem som først klarer å føre vitenskapelig bevis for Guds eksistens. Øystein Lund er tilsynsdirektør i NOKUT. Han har således et overordnet ansvar for akkreditering av fagskoler. Det mange ikke vet er at han tidligere har vært prest i den norske kirke. Kanskje han kan bistå med slik bevisførsel? Hvis skoler med religiøs forankring skal kunne passere fritt inn i NOKUT og Stortinget sin himmel mens astrologi diskrimineres, må rettsvesenet ta stilling til om det bryter med kravet til likebehandling, samt tros- og religionsfriheten som følger av Grunnlovens paragraf 16 og 98.

 

ISAR

No other astrological organization has as rigorous and comprehensive certification program for astrological competency as ISAR. The International Society for Astrological Research (ISAR) has international Vice Presidents in over 26 countries worldwide and members in 49 countries. In establishing the educational requirements for ISAR certification, educators from top astrology schools around the world have been consulted. Many of their recommendations have been incorporated into this program.

The purpose of the ISAR Affiliated School Program is to create an educational resource for astrologers worldwide. In addition, ISAR recognizes schools of astrology whose curriculum enables students of astrology to acquire the high standards of knowledge necessary to receive an ISAR C.A.P (Certificate of Astrological Proficiency). For details see Isarastrology.

 

Alle studier ved Astrologiskolen Herkules ble sertifisert av ISAR i januar 2016.

 

 

HerculesSchoolofAstrologyISAR2025

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470