Astrologi som livsanskuelse, symbolspråk, mytologi og tolkningskunst er med sin mer enn 2000 år lange historie fortsatt utbredt over nesten hele verden. Astrologi inngår i blant annet filosofi, antroposofi, teosofi, Østens visdomstradisjoner og antikkens gudelære.

Dette gjenspeiles i at både Kepler, Paracelsus, Galilei, Newton, Steiner og Tycho Brahe jobbet med astrologi. Det var universitets-fag fram til 1800 tallet. I dag kan vi imidlertid ikke kalle astrologi vitenskap. I vår tid ser vi at faget er særlig populært blant de som har interesse for det psykologiske og det spirituelle. 39 prosent av Norges befolkning er åpne for astrologi i følge Synovates sin store Norsk Monitor undersøkelse fra 2010. Åndsvitenskap og naturvitenskap utfyller hverandre.

 

 

Målsetting

 

Utdannelsen henvender seg til de som vil dypere ned i faget, bli astrologer og til de som vil kombinere det med annen rådgivning. Skolens overordnede mål er å gi studentene grunnleggende kunnskap om astrologi og ferdighet til å utøve selvstendig, yrkesrettet horoskop-tolkning. Skolens fagspesifikke læringsmål er å gi studentene kunnskap om og ferdighet til å anvende de aller fleste sentrale astrologiske emner og teknikker i vår tid. I hvert studieår er det et emne og normalt syv delemner.

Undervisningen er basert på forelesninger, organisert kollokvie-arbeid, student-presentasjoner og diskusjon, egne klienter, veiledning, samt selvstudie. Videre skal det leveres diplomoppgave og eksamen på de ulike trinn. Skolen legger eksamen til rette for studenter med særskilte behov. I undervisningen er det en pedagogisk målsetting å vise studentene flere tilnærminger til teorien og til horoskop tolkning. På denne måten håper vi å vekke undring og ydmykhet, samt fange bredden og dybden i faget. Skolen har derfor en vektlegging av både den ytre personfokuserte astrologi dvs. den eksoteriske tilnærming og den indre spirituelle, sjelelige, psykologiske, dvs. den esoteriske tilnærming til astrologi. Evaluering av skolen og lærerne finner du her. Skolen har kjøpt FN godkjente klimakvoter og er CO2 nøytral.

Grunnstudiet i astrologi strekker seg over to år deltid og er minste resultatbærende enhet. Profesjonsstudiet strekker seg over ytterligere to år deltid. Skolen ble i 2016 sertifisert av ISAR og i mars 2019 akkreditert av NOKUT. Så vidt vi vet er dette den eneste offentlig akkrediterte astrologiskolen i verden. Akkrediteringen gjelder foreløpig kun avdelingen i Oslo og ikke nettstudiet. Undervisningen i Oslo er støttet av Lånekassen. Skolen er en fagskole på tertiært nivå. Grunnstudiet er normert til et halvt år fulltid og 30 studiepoeng. Profesjonsstudiets to avdelinger er normert til ytterligere to halve år fulltid, hver med 30 poeng. Det vil si totalt 90 studiepoeng og 1,5 år fulltid. Alle eksamener må være bestått til normert tid for å få studiepoeng. Nettstudiet har samme struktur og faglige innhold som det ordinære studiet, men ingen klasseundervisning.

 

År   Studie Emner Del-emner Poeng
1 Grunnstudiet Astrologiens ABC 7 15
2 Grunnstudiet Astrologiske teknikker 7 15
3 Profesjonsstudiet del I Esoterisk astrologi 7 30
4 Profesjonsstudiet del II   Spesialemner og praktisk øvelse 5 30

 

 

Studiehåndbok og Plan

 

I skolens studiehåndbok og studieplan finner du utfyllede og detaljert informasjon om alle skolens studietilbud og presentasjon av lærerne. Her finner du også informasjon om undervisningsdatoer, de ulike eksamener, diplomoppgave, litteratur, pedagogikk, læringsplattform, læringsutbytte, søknads-skjema og studiekontrakt. Du finner all den informasjon som er beskrevet under, mm. Trykk her for å åpne studiehåndboken. Avdelingen i Oslo er akkreditert av NOKUT og med dette følger noen få og små endringer. Se egen studieplan for Oslo her. Skolen mottar ingen regulær statlig eller kommunal støtte til driften slik andre fagskoler og høyskoler får.

 

 

Læringsplattform og Pensum

 

Et svært omfattende digitalisert studie- og pensummateriale på mer enn 50 gigabyte er inkludert i studie-avgiften. Materialet blir utlevert på USB minnepinner i begynnelsen av hvert semester slik at studentene har mulighet til å jobbe med dette både før, under og etter undervisningen. Materialet inkluderer opptak av nærmere tusen forelesninger gjort ved skolen som MP3 lydfiler med profesjonell lydkvalitet. Materialet inkluderer opptak av forelesninger med digital screen recording teknologi som MP4 videofiler. Det inkluderer mer enn tusen detaljerte forelesningsfoiler i Powerpoint. Dette betyr at hele studiet er tilgjengelig med norsk lyd og bilde på pc, ipad eller smarttelefon. Det inkluderer mer enn 20 bøker i pdf format og en lang rekke oversiktsark i Excel. Det inkluderer også mange hundre fagartikler skrevet av nasjonale og internasjonale kapasiteter. Dette sikrer bredde, dybde og tilgjengelighet. Denne læringsplattform brukes som støtte i organisering og strukturering av undervisning, læringsaktiviteter og veiledning. Det blir gitt grundig opplæring i hvordan den best kan brukes. Se denne videoen som viser hvordan studiematerialet er strukturet og bygget opp. Alt studiematerialet er også lastet opp på nett. Her benytter vi den godt sikrede norske skytjenesten filemail. Materialet er kopibeskyttet. Passord får du på skolen.

I første studieår er det viktig å finne gode bøker som først og fremst dekker astrologiens ABC, dvs. tegn, planeter, hus, aspekter, tolkning og transitter. Utover skolens pensum-materiale fungerer her Alan Oken sin Complete Astrology som pensum-bok. Alternativt danske Karl Aage Jensen sin bok Astrologiens Univers. Det finnes mange gode astrologibøker med skandinavisk språk men det er en fordel at en kan lese noe engelsk. I andre studieår jobber vi med de mest utbredte astrologiske verktøy og teknikker. Her finnes det en stor litteratur og mange gode bidragsytere. De er listet opp under anbefalt litteratur i studieguiden. På Profesjonsstudiet går vi dypere inn i den sjelelige/esoteriske astrologi. Alice Bailey sin bok Esoteric Astrology vil være sentral som pensumbok. Den finnes oversatt til dansk og svensk. Alternativt Alan Oken sin bok Soul-Centered Astrology. Thomas Beck sitt astrologiske leksikon på norsk er også til stor nytte under hele studiet. Skolen har bibliotek med pensum-litteratur. I mange moduler/delemner jobbes det med praktisk tolkning, inkludert studentenes egne horoskop/kart. Hensikten med den anbefalte tilvalgs-litteratur er å gi noen råd og inspirasjon på veien fram mot diplomoppgaven og eksamen. Selvstudium er en nødvendighet. Bøkene er normalt å finne hos f.eks. amazon.com.

 

 

Dataverktøy

 

Studentene trenger et skikkelig astrologiprogram og da er Solar Fire, Kepler, Sirius og Pegasus aktuelle kandidater. Pc og projektor blir brukt i undervisningen og grundig opplæring i bruk av Solar Fire er integrert i studiet, gjennom alle modulene. Vi anbefaler derfor Solar Fire. Dette kan kjøpes på www.alabe.com. Studenter ved skolen får 10% rabatt ved å benytte koden: student10. For de som ønsker å vente litt med dette er det mulig å få regnet ut horoskoper gratis på nett. Se f.eks. astro.com. Planet Dance er et godt gratis astrologiprogram og kan lastes ned her. Med Windows for Mac kan de fleste programmene brukes på Mac. En meget god app spesialutviklet for iphone og ipad heter Astrogold. Mer informasjon om dette finner du her. Studenten må ha egen pc og vi anbefaler at den tas med til undervisningen.

 

  

Påmelding

 

Opptakskravet til studiet er fullført og bestått videregående opplæring, alternativt tilsvarende realkompetanse, som vurderes av skolen. Minste alder er 19 år. Tilbud om studieplass blir gitt med forbehold om tilstrekkelig antall studenter til å starte opp. Fritak for deler av utdanningstilbudet vil være mulig for de som fyller opptakskravene og som har dokumentert tilsvarende utdanning fra før, norsk eller utenlandsk. Med unntak av Oslo har vi ikke begrenset antall studieplasser. Det betyr at alle som fyller opptakskravet vil få tilbud om plass. Søknadsfrist er fram til studiestart. Det er bindende påmelding. Etteranmeldelse er mulig. Du melder deg på ved å sende oss en mail her. Legg ved ditt fulle navn, adresse, telefon, epost, og fortell oss hvilket studiested som er aktuelt for deg. Velkommen!

 

 

Praktiske forhold

 

Undervisning: Normalt 3 moduler/helger på høsten og 4 på våren, til sammen 7 hvert år. Se datoer her.

Tid: Lørdager og søndager 1000-1630. En times lunsj. Vi går som regel ut og spiser middag sammen lørdag kveld.

Studieavgift pr. halvår/semester: 7000,- som inkluderer et omfattende studiemateriale. Samme pris som i 2002. Gaver/støtte mottas med stor takk.

Studieavgift pr. semester for Nettstudiet: 3100,- inkl. et omfattende studiemateriale. Nettstudenter kan delta på enkelthelger til 1500,- pr. helg.

Betaling pr. halvår: Faktura sendes ut i begynnelsen av hvert semester og kan deles opp i to avdrag hvis ønskelig. Ta da kontakt for avtale.

Lånekassen: Undervisningen ved avdelingen i Oslo er støttet av Lånekassen.

Avslutning: Studenten står helt fritt til å gi seg etter hvert semester og er da ikke forpliktet til videre studieavgift. Gi oss beskjed hvis du vil slutte.

Refusjon: Alle forelesninger er innspilt på lydfiler og deles ut til studentene. De moduler studentene eventuelt går glipp av kan tas gratis ved skolens andre studiesteder, eller i neste kull. Det gis derfor ikke refusjon ved fravær, eller ved avslutning i et påbegynt semester.

Undervisningsdatoer: Se studieplanen eller trykk her.

 

  

 Astrologi og Zodiacen

 

  

GRUNNSTUDIET I ASTROLOGI

 

Det sentrale emne og forventede læringsutbytte i første studieår er Astrologiens ABC. Dvs. tegn, planeter, hus, aspekter, tolkning og transitter. For detaljert informasjon om pensum og anbefalt litteratur til hvert delemne se studieguiden. Det er to semester i hvert studieår.

 

 

1   Tegnene

 

Zodiakens tolv tegn gjennomgås og det legges vekt på både den personlige og sjelelige betydning. Til hvert tegn er det knyttet en personlig og sjelelig planethersker og betydningen av disse skal forklares. Tegnene vil også bli belyst mytologisk gjennom Herkules sine 12 arbeider. Tegnene beskriver sjelens tolv typer bevissthet og har langt mer dybde enn det mange er klar over. Det er tre tegn i hvert av de fire elementene jord, ild, luft og vann. Det er fire tegn i hver av kvalitetene kardinal, fast og bevegelig. Dette skal utdypes. Vi ser på en oversikt som viser sammenhengen mellom tegn, planeter, hus, aspekter, herskere, mm. Vi kommer tilbake til tegnene senere i studiet. I denne modulen blir også noe av fagets historiske og kulturelle kontekst presentert.

 

 

2   Planetene

 

Planetene gjennomgås og det legges vekt på både deres personlige og sjeleligebetydning. Planetene symboliserer våre psykologiske drivkrefter og del-personligheter. De knyttes opp mot tegnene gjennom sitt herskerskap. Vi inkluderer månens noder og Chiron, samt retrograde bevegelser. I Teosofi og Antroposofi betraktes planetene som levende vesener og de er koblet mot våre syv chackra. Vi kommer tilbake til Jorden, Vulkan og de andre planetene senere i studiet.

 

 

3  Husene i Horoskopet

 

De tolv hus i horoskopet gås grundig gjennom, både personlig og sjelelig sett, med eksempler fra studentenes horoskop. Husenes mening korresponderer med tegnene. Det betyr at første hus kan knyttes til væren, andre hus til tyren, tredje til tvillingene osv. Vi legger ekstra vekt på hus 1, 4, 7, og 10. Disse sammenfaller med de fire himmelretningene. Det tegn som stiger opp på den østlige horisont ved fødsel kalles ascending sign eller Ascendanten og er starten på 1. hus. Dette er sjelens fokus-punkt og en av de viktigste faktorene i tolkning. Det motsatte tegn kalles nedstigende, eller descending sign, dvs. Descendanten og er starten på 7. hus. Dette forteller mye om våre relasjoner. Husene viser omgivelser og miljø, samt hvor vi anvender vår energi. De kan tolkes med følgende framgangsmåte; tegn på husspiss, planeter i hus og deres aspekter, samt herskere av hus. Det er tre hus i hver av de fire kvadrantene og hva dette betyr vil bli belyst.

 

 

 

4  Astrologisk Tolkningsmetode

 

I denne modulen skal vi utvikle en begynnende forståelse og enkel metode for tolkning som kan brukes på alle typer horoskop. I korte trekk vil denne metoden være fokusert på å forstå sammenhengen mellom Måne, Sol og Ascendant, samt nodeaksen som jo viser oss hvor Solen og Månens tema forenes. Vi ser spesielt på det tegn og hus Solen og månen er plassert i. Vi ser også på herskerne og deres plassering. Regelen og rekkefølgen for tolkningsmetoden er derfor: a) Måne, Sol, node-aksen, Ascendant, b) tegnet de står i og deres herskere, c) huset de står i og herskere av huset, d) aspektene de har og inngår i, e) tilsvarende for de andre planeter og akser. Aspektene kommer vi tilbake til. På denne måten vil vi kunne utlede meningen med livet, dvs. et eller flere hovedtemaer i livet. Vi bruker både studentenes horoskop/kart samt noen pedagogiske eksempel-horoskop. Gruppearbeid og innspill fra studentene på eget tema. En oppgave blir også å gjette hvem som står bak ukjente horoskop. Vi skal også gjennomgå rollen, etikken og ansvaret vi har som astrologer. Er det moralsk forsvarlig å uttale seg om klienters fremtid?

 

 

5  Aspekter

 

Aspektene, eller vinkelavstanden mellom planetene, viser samspillet mellom planetene eller del-personlighetene våre og det finnes minst fire aspektmodeller. En modell tar utgangspunkt i evolusjonen gjennom tegnene; hvor konjunksjonen er forankret i tallet 1 og væren, opposisjonen i tallet 2 og tyren, trigonet i tallet tre og tvillingen, kvadraturet i tallet fire og krepsen, kvintilen i tallet 5 og løven og sekstilen i tallet 6 og jomfruens tegn. I denne modulen skal vi begrense oss til den personlige og mer psykologiske betydning av disse hoved-aspektene. Vi kommer tilbake til de mindre aspektene senere i studiet. Et annet viktig moment er at de aspekter som gjøres fra konjunksjonen fram til opposisjonen skiller seg fra de som gjøres fra opposisjonen fram til ny konjunksjon. Ref. månefasens tematikk, hvor man sår i den første fasen og høster i den siste.

 

 

6  Transitter

 

Planetenes bevegelse på himmelen kalles transitter og disse syklusene gir oss en første smakebit på hvordan vi kan forstå utvikling i tid. Astrokart gir oss utviklingen i rom. Transittene gir oss en sterk indikasjon på hva som skjer og når. Men det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden! Med andre ord beveger vi oss i denne modulen for første gang over i en syklisk tolkning av horoskopet. Inntil nå har vi kun sett på det statiske bildet av horoskopet. Eksempler blir gitt på planetenes transittering i tegn og hus. Det legges mest vekt på Saturn og Jupiter transitter. Dette fordi det er veldig mange transitter fra de indre planetene og det kan virke forvirrende og er ofte uvesentlig i en tolkning. Retrograde bevegelser blir diskutert. Vi jobber med tolkning av studentenes horoskop og eksempel-horoskop for å vise hva som kan skje ved spennende transitter. Det pedagogiske poeng blir å vise hvordan viktige transitter bidrar til å utvikle de hoved-tema vi finner i et horoskop. Ta gjerne med efemerider.

 

 

7  Tolkning av Horoskop

 

I denne modulen jobber vi videre med tolkning. Vi skal samle trådene fra de delemner vi har vært igjennom første skoleår. Vi skal tolke studentenes horoskop og på den måten belyse forskjellige innfallsvinkler og teknikker. Primært jobber vi med den utvikling vi finner mellom månen, Solen og Ascendanten. På mange måter er dette de tre viktigste punkter i horoskopet/kartet. Esoterisk sett er månen en død form uten liv og står for fortiden eller karmisk repetisjon. Soltegnet, med sine herskere inneholder hemmeligheten om vår personlighet, vår arv og utrustning, samt vårt nåværende utviklingstrinn. Etter hvert som sjelskreftene styrkes vil personligheten tre mer i bakgrunnen og innflytelsen fra Ascendanten, blir langt viktigere. Det opp-stigende tegn viser således til sjelens mulighet, mål og hensikt, vår fremtid og skjebne. Vi skal igjen diskutere rollen etikken og ansvaret vi har som astrologer. Studentene får anledning til å tolke eget horoskop for klassen.

 

 

 

Zodiaken og de tolv stjernetegn 

 

 

 

GRUNNSTUDIET ÅR II

 

Det sentrale emne og forventede læringsutbytte i andre studieår er Astrologiske teknikker. Dvs. par-horoskop, direksjoner, progresjoner, alderspunkt, astrokart, local space, årshoroskop, andre typer return kart, videregående tolkning og horary. Vi skal også lære manuell utregning, samt videreutvikle ferdighetene vi har i anvendelsen av data-programmet Solar Fire. For detaljert beskrivelse av læringsutbyttene, pensum og anbefalt litteratur til hvert del-emne se studieguiden.

 

 

8  Parhoroskop

 

I denne modulen skal vi jobbe med tolkning av parhoroskop. Det er i hovedsak to måter å gjøre dette på, som kalles synastri og composite. I synastri-tolkninger ser vi på to eller flere menneskers horoskop. Her kan det oppstå spennende aspekter mellom personene. Vi kan for eksempel se etter om de har et trigon eller et kvadratur mellom sol-posisjonene? Tilsvarende for Månen, Mars, Venus osv. Det blir også viktig å se på hvilket hus din partners planeter faller i. Kanskje har ektefellen sin Saturn i ditt 7. hus! I composite tolkninger slår vi sammen to horoskoper til ett. Dvs. at det blir midt-punktene mellom planetpar og husene som definerer det nye horoskopet. Det nye horoskopet tolkes både personlig og mer psykologisk/sjelelig. Synastri og composite horoskop vil være relevant både mellom partnere, foreldre og barn, i forhold til overordnede, eller til det selskap vi jobber i. Vi diskutere rollen etikken og ansvaret vi har som astrologer.

 

 

9  Utregning av Fødselshoroskop & Bruk av Dataprogram

 

Det er ikke vanskelig å regne ut et horoskop. Med litt trening finner vi Ascendanten på 5 minutter. Litt avhengig av hvor nøyaktig vi ønsker å være, så er det fullt mulig å regne ut et horoskop på 20 minutter. I denne modulen (lørdag) skal vi først og fremst lære de viktigste grepene. Vi skal ikke slite oss gjennom de tyngre matematiske utfordringene. Arbeidet faller i 5 deler. Først beregnes lokal stjernetid, akser, husspisser og planetposisjoner. Til slutt tegnes horoskopet opp og aspektene kan beregnes. Øvelse i utregning gir oss den gevinst at vi får bedre forståelse for mange viktige områder av astrologien. Vi kommer langt tettere på planetene, aspektene, astronomi, og ikke minst efemeriden, som sammen med et dataprogram er våre viktigste verktøy. Det gir også en god følelse å mestre utregning! Ta med farger og linjal til denne modulen. På søndagen skal vi lære mer om bruk av dataverktøy til ulike typer utregninger o.a. Vi skal sette oss inn i de mange muligheter som finnes i Solar Fire. Astrologiske dataprogram gir oss verdifull læring og fantastiske muligheter de ikke hadde tidligere.

 

 

10 Direksjoner, Progresjoner og Alderspunkt

 

I direksjoner flytter vi gjerne akser og planeter med den bue solen gjør langs zodiaken. Med andre ord en solbuedireksjon. Dette tilsvarer ca. en grad pr år. Har vi for eksempel Venus 30 grader fra solen antar vi at kjærlighet blir et viktig tema i det år vi fyller 30 år. Se etter i ditt eget horoskop! I progresjoner ser vi ut av efemeridene hvor mange grader en planet flytter seg med i løpet av for eksempel 40 dager som tilsvarer 40 år. For de ytre planetene blir dette kun få grader mens det for de indre planetene vil kunne være mange grader. På samme måte som i direksjoner vil vi forvente en indre eller ytre begivenhet når den progressive planeten lager et aspekt til en annen planet. Dette gjelder særlig konjunksjoner. Progresjoner og direksjoner bygger på den forståelse at det er perfekt samklang mellom makrokosmos og mikrokosmos helt ned i de minste tidsenheter. Vi har lagt ut noen eksempler på YouTube og de finner du ved å trykke her. Alderspunktet til Huber er ytterligere en teknikk som bygger på samme prinsipp.

 

 

11  Astrokartografi og Local Space

 

I det alt vesentlige jobber astrologer med forståelse av livets mening og utfoldelse av denne i tid som vi har lært gjennom transitter, direksjoner og progresjoner. Vi kan imidlertid utvide vår horisont betraktelig ved å se hvordan denne utfoldes i rom. Astrokartografi er en forholdsvis ny oppdagelse og derfor lite brukt. Her finner vi en fantastisk kilde til ny visdom. Tid og rom er i følge vår tids fysikk uatskillelige og det er derfor nødvendig å ta høyde for begge deler i vårt astrologiske arbeide. I korte trekk gir et astrokart oss oversikt over hvor våre planeter beveger seg på et vanlig geografisk kart, være seg lokalt eller internasjonalt. På denne måten kan vi indikere hvor i byen og hvor i verden vi vil møte og utvikle de forskjellige planetprinsippene eller delpersonlighetene våre. Det gir oss bla. svar på hvor vi kan få den mest utviklende ferieturen, hvis vi søker romantikk….. Da kan vi reise på Venus linjen! Videre skal vi se på relokalisering av et horoskop. Hvis vi flytter vil nemlig aksene og husene endres og det kan bety en hel del! Det er stor forskjell på det å ha Venus i 12 hus og på descendanten. Vi kan også lage astrokart med utgangspunkt i nesten alle andre typer horoskop som f.eks. årshoroskop, progressive og dirigerte horoskop. Vi har lagt ut noen eksempler på YouTube og de finner du ved å trykke her. Et godt gratis onlineprogram finner du her

 

 

12  Årshoroskop

 

Hvert år kommer Solen tilbake til samme sted den stod når du ble født. På nøyaktig dette tidspunkt, som faktisk kan være både litt før eller litt etter bursdagen, kan vi lage et såkalt solar return eller med andre ord, et årshoroskop. Årshoroskopet har jo forankring i solen og gir oss derfor et klart og svært informativt bilde på hva solens misjon og tema er for det påfølgende år. Et årshoroskop bør ses i forhold til fødselshoroskopet og til transitter. Det kan tolkes på minst to måter. Først på vanlig måte med vektlegging av Solen i hus og aspekter, eksoterisk og esoterisk. Dernest kan vi følge den på sin vei rundt horoskopet og finne de nøyaktige datoer hvor den lager konjunksjoner og andre aspekter og som forteller oss hva som skal skje! Videre oppdager vi ved å se på solar horoskop for mange år framover at solen jobber i et systematisk, planmessig mønster gjennom de faste, bevegelige og kardinale husene. Med andre ord har Solen en overordnet plan med sitt virke her på jorden. Husene viser jo det som skjer på jorden. På samme måte kan vi lage og tolke et månedshoroskop som forteller hva som er sentralt i den inneværende måned og når det skjer! Videre gjør vi samme eksersis med Venus, Mars, Jupiter, Saturn og nodene. Dette gir oss et vell av informasjon om hva disse planetene/del-personlighetene har på sin agenda i de kommende år, hvilket er av uvurderlig verdi for vår helhetsforståelse.

 

 

13  Videregående Tolkning av Horoskop

 

I denne modulen skal vi samle trådene fra de mange delemner vi har vært igjennom andre skoleår. Vi skal igjen tolke studentenes horoskop og på den måten øve oss i å bruke de forskjellige innfallsvinkler og teknikker vi har introdusert dette året. Med tanke på eksamen neste år og med tanke på den utfordring vi har som utøvende astrologer, vil det denne modulen bli mulighet for den enkelte student å presentere en tolkning av eget horoskop, hvis ønskelig. Vi skal igjen jobbe med den utvikling vi finner mellom månen, Solen og Ascendanten, denne gang med enda sterkere fokus på den psykologiske forståelsen. Som nevnt vil sjelskreftene styrke sin tilstedeværelse i våre liv etter hvert som personligheten integreres og videreutvikles. Innflytelsen fra Ascendanten, med dens esoteriske hersker, blir dermed langt viktigere. Det oppstigende tegn viser således til sjelens mulighet, mål og hensikt, vår fremtid og skjebne. Planetene fungerer forskjellig avhengig av hvor vi selv står i vår utvikling. Med andre ord er det nok slik at vi i stor grad selv kan avgjøre hvordan planetene virker i vårt liv. I de fleste astrologibøker er tolkningen av planeter i tegn begrenset til ett nivå. I denne modulen skal vi gå videre og kort introdusere hvordan de forskjellige planetene fungerer på tre nivåer, innenfor hvert av de 12 tegn. Dvs. både personlig, sjelelig og åndelig. Dette kommer vi tilbake til senere i studiet. I tolkningsarbeid er det ofte lærerikt å se nøyere på sammenhenger mellom det astrologiske veikart og forhold i samfunnet. Dette vil bli ytterligere utdypet denne modulen.

 

 

14  Horary & Arabiske Punkter

 

Horary er kunsten å svare på spørsmål ved å analysere et horoskop for det øyeblikk spørsmålet stilles (latin: hora = time). Man kan i prinsippet stille et hvilket som helst spørsmål og tolkningsreglene er greie å lære. I og med at det ligger en mening nedfelt i ethvert tidspunkt kan vi følge utviklingen av denne ved hjelp av astrologi. Horary er derfor veldig spennende fordi vi lett kan se hva som skal skje ikke bare i egne liv men med alt som skjer. For eksempel kan vi spørre om vi kommer til å finne igjen nøklene vi har mistet. Ved hjelp av horoskopet finner vi så svar på både om vi finner de, når vi finner de og hvor vi finner de! Husk på at horoskopet også er et kompass som viser retning og høyde i rommet. Likeledes kan vi spørre om vi eller noen vi kjenner blir gift eller kommer til å få barn? Litt skummelt for svake sjeler….. Horary astrologi gir oss med andre ord noen orakelsvar og et vell av muligheter til å undre seg over skjebnens gyllne tråder. Øyeblikksastrologi har mye til felles med Horary og her analyserer vi det tidspunkt noe skjer. Vi skal også kikke kort på læren om Arabiske punkter som ble utviklet allerede i oldtiden. Disse punktene har et nært slektskap med Ascendanten som jo er sjelens fokuspunkt. Slik sett er også disse punktene særlig sentrale indikatorer for vekst og utvikling.

 

 

 

EKSAMEN PÅ GRUNNSTUDIET

 

1. Diplomoppgave: Grunnstudiet avsluttes etter det 2. studieåret med innlevering av diplomoppgave. Siktemålet og læringsutbyttet med denne er å støtte studentene i en prosess hvor dybdekunnskaper utvikles. Det er ingen begrensninger i valg av emne, så lenge det faller innenfor pensum. Det vil si at tegn, planeter, hus, aspekter, transitter, nodene og tolkning vil være særlig godt egnet som tema for oppgaven. Oppgaven skal være på minimum 15 og maksimum 20 A4 sider. Oppgaven kan levers på nytt, hvis den ikke bestås.

 

2. Skriftlig eksamen: Det avholdes også en times skriftlig eksamen på skolen den 14. samlingen. Siktemålet med den skriftlige skoleeksamen er å gi studentene og skolen en test på hvor mye kunnskap studentene har tilegnet seg. Spørsmålene er hentet fra alle delemner, men i hovedsak fokusert på nøkkelområder knyttet til tegn, planeter, hus, aspekter og tolkning.

 

3. Muntlige tolkninger: Til den 13. samlingen skal studenten også forberede en fem minutter lang tolkning av eget horoskop som fremføres for klassen, samt levere en liste med 2 navn og tlf. nr. til personer som er tolket ved personlig frammøte. Det gis ikke karakter på disse tolkningene. Kravet til vitnemål på Grunnstudiet er med andre ord tredelt; diplomoppgave, skriftlig skoleeksamen, samt øvelse i tolkning. Dette er frivillig, men obligatorisk for å få vitnemål. Alle eksamener må være bestått til normert tid for å få studiepoeng. Se studieguiden for utfyllende informasjon.

 

 

Astrologi og horoskop

 

 

 

 

PROFESJONSSTUDIET I ESOTERISK ASTROLOGI DEL I

 

Astrologi er et fag som krever trening, modning og fordypning over lang tid. Profesjonsstudiet bygger videre på det fundament vi har skapt i Grunnstudiet. Det sentrale emne i 3. studieår er esoterisk, spirituell, eller sjelelig astrologi. Tredelingen og distinksjonen mellom spirit soul body er viktig. Delemnene inkluderer fortsatt tegn, planeter, hus, aspekter, tolkning og ulike teknikker, men nå fortolket og anvendt på et både dypere og høyere plan. Utover disse behandles læren om de tre kors, de tre herskere, de tre verdigheter, tre typer hus, aspektmønster, deklinasjoner, horoskoptyper, de syv stråler, innvielsene, karmisk astrologi, samt videregående og esoterisk tolkning. Forventet læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse er nærmere beskrevet i studieguiden.

Den vestlige esoteriske tradisjon er en gruppe tradisjoner med visse fellestrekk, som kan forstås som en understrømning i europeisk åndsliv, med røtter tilbake til blant annet antikkens gnostisisme og hermetisme. Den utgjør en tredje strømning ved siden av gresk rasjonalitet og bibelsk teologi. I våre dager manifesterer denne tradisjonen seg i en lang rekke filosofier, organisasjoner og bevegelser med betegnelser som teosofi, antroposofi, astrologi, kabbala, alkymi, frimureri, rosenkors, Martinius sin filosofi, okkultisme, og det fragmenterte felt som kalles new age eller ny-religiøsitet. En nærmere beskrivelse av den vestlige esoteriske tradisjon finnes i studieguiden.

 

 

Pensum litteratur:

Utover skolens eget pensum-materiale anbefaler vi litteraturen under. Herunder kapittel to i boken Esoteric Astrology av Alice Bailey. Den er utgitt i 1951, oversatt til svensk og til dansk i 1976. Herkules Arbeider av samme forfatter, utgjør sammen med Alan Oken sin bok Soul-Centered Astrology, sentral litteratur. Alice Bailey har levert et forfatterskap på ca. 10.000 sider. Sammen med H. P. Blavatsky, G. Hodson, A. Beasant og C. Leadbeater sine arbeider er dette den viktigste grunnstamme i Teosofi som også var utgangspunkt for Rudolf Steiner og Antroposofi. Videre utgjør Teosofi bære-bjelken i psykosyntesen. Opphavsmannen til psykosyntesen, dr. Roberto Assagioli var astrolog og en særlig viktig inspirasjonskilde for både Huber-astrologien og den sveitsiske psykologen C. G. Jung. Jung brukte forøvrig astrologi på alle sine klienter i følge datteren. Se studieguiden for detaljert beskrivelse av pensum og anbefalt litteratur til hvert del-emne.

 

Anbefalt litteratur:

Alice Bailey; Esoterisk Astrologi, 1976, 680 sider.

Alice Bailey; Herkules Arbeider, en Astrologisk Fortolkning, 1995, 235 sider.

Alan Oken; Soul-Centered Astrology, 1990, 428 sider.

Bruno & Louise Huber, Astrology and The seven Rays, 2007, 204 sider.

Leoni Hodgson; Astrology of Spirit, Soul and Body: Handbook on Esoteric Astrology, 2018, 424 sider.

Torgny Jansson; Esoteric Astrology – A Beginners Guide, 2005, 367 sider.

Stephen Arroyo; Astrology Karma & Transformation, 1992, 254 sider.

Holger Stavnsbjerg; Discipelskapets Astrologi, 2000, 183 sider.

Holger Stavnsbjerg; Indvielsernes Astrologi, 2007, 180 sider.

Alan Leo; Esoteric Astrology, 1967, 293 sider.

Donna Moniak; Astrology Illumined - Revealing Soul by Astrology, 2008, 184 sider.

Errol Weiner; Transpersonal Astrology, 1991, 256 sider.

Steven Forrest har gitt ut flere gode bøker.

Dr. Michael D. Robbins; Tapestry of the Gods, Vol. 1 & 2 & 3, 1999-2009.

Dr. Douglas Baker; Esoteric Astrology I-VII, 1975-81.

Dr. Rudolf Steiner; Astronomy and Astrology, 250 sider, 2009.

Dr. Rudolf Steiner; Human and Cosmic Thought, 1991, 70 sider.

Dr. Elisabeth Vreede; Anthroposophy and Astrology, 2001, 378 sider.

Dr. E. Krishnamacharya; Spiritual Astrology, 1966, 298 sider.

Dr. Gisle Henden; Intuition and its Role in Strategic Thinking, 2004, 189 sider.

Dr. Gisle Henden; Books on The Zodiac, The 7 Rays, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto and Vulcan.

Rudolf Steiner sin bøker finnes bla. hos Antropos Bokhandel i Oslo.

Alice Bailey sine bøker o.a. finnes bla. på www.lucistrust.org

 

Anbefalte lenker:

www.makara.us    Michael Robbins

www.esotericastrologer.org   Philip Lindsay

https://www.lucistrust.org/online_books/welcome_obooks_website   A. Bailey sine bøker, fritt tilgjengelig på engelsk og søkbare.

www.verdenstjenerfonden.dk/?page_id=12135 A. Bailey sine bøker, fritt tilgjengelig på dansk.

www.astro.com/astro-databank/Main_Page#Quick_access Database kjente personer.

 

 

Astrologi og filosofi

 

 

15  Esoterisk Astrologi & De Tre Kors

 

I denne modulen introduseres grunnpilarene i den esoteriske astrologi. Det er tre lag av liv, nemlig ånd, sjel og personlighet. Dette er gjenspeilet i astrologiens mange tredelinger. Vi har tre tegn i hvert element, tre kors, tre dekanater, tre typer hus, tre verdigheter og tre herskere knyttet til hvert tegn. De syv stråler ligger bak og definerer evolusjonen. I denne helgen skal vi se nærmere på tegnene og læren om de tre kors. Hvilket av disse er vi korsfestet på? Vi husker at væren, krepsen, vekten og steinbukken utgjør de fire armene i det kardinale kors. Igjennom dette virker ren vilje eller åndskraft. Tyr, løve, skorpion og vannmann representerer det faste og sjelens mange utfordringer. Tvilling, jomfru, skytte, fisk, det bevegelige og personlighetens vekst og utvikling. De aller fleste søkende mennesker strever henimot sterkere sjelskontakt og jobber således fra det bevegelige mot det faste kors. Det er med andre ord ikke slik at vi automatisk kan lese ut av et horoskop hvilket kors som er mest fremtredende. Til dette må vi i tillegg anvende vår skjelneevne og intuisjon. Vi oppdager også at solen rent faktisk jobber systematisk på de tre kors gjennom års-horoskopene våre! Møtet mellom sjelen og personligheten symboliseres for oss i storsekstilen og dette kommer tydelig fram også i vannets iboende struktur. Vi ser en film som illustrerer dette.

 

 

16  Tegnene & De Tre Herskerne

 

I denne modulen skal vi langt dypere ned i tegnenes essens. Det er tre lag av liv, nemlig ånd, sjel og personlighet. Dette er gjenspeilet i de tre herskere som er knyttet til hvert tegn; den hierarkiske, esoteriske og eksoteriske og vi skal gå videre i vår begrunnelse og utdypning av disse. Så lenge vår personlighet dominerer vil de vanlige eksoteriske herskere være fremtredende. Etter hvert som vi får bedre kontakt med vår sjel, vil de esoteriske herskere og det tema de beskriver, få større innflytelse. Er du for eksempel født i væren, vil dette være Merkur. For tyren er det Vulkan, for tvillingene er det Venus, for vekten er det Uranus, og for vannmannen er det Jupiter. Bak disse igjen ligger ren åndskraft og virker gjennom de hierarkiske herskere. Når denne trefoldige energioverføring kobles mot en utvidet og dypere forståelse av Månen, Solen, Ascendanten og Jorden trer vår sjelshensikt langt tydeligere fram. Vi får en klar beskrivelse av hvordan vi best kan leve våre liv for å virkeliggjøre denne hensikt. Mer glede! Et viktig læringspoeng denne helgen er at tegnene og planetene fungerer forskjellig avhengig av hvor vi selv står i vår utvikling. Med andre ord er det nok slik at vi i stor grad selv kan avgjøre hvordan disse virker i vårt liv. Med denne forståelsen får vi rik anledning til å reflektere over vår egen og klienters utvikling.

 

 

17 Aspektmønster & Mindre Aspekter

 

Det er minst fire ulike aspektmodeller og vi skal kort presentere disse for så å gå videre med vår utdypning av en modell. Vi har tidligere behandlet de vanligste aspektene som vi får når vi deler sirkelens 360 grader på tallene fra 1-6. Dette er konjunksjonen (1), opposisjonen (2), trigonet (3), kvadraturet (4), kvintilen (5) og sekstilen (6). Disse er knyttet til de første seks hus og tegn dvs. væren til jomfruen. I denne helgen skal vi gå videre og jobbe med de resterende aspekter som vi får når vi deler sirkelens 360 grader på tallene fra 7-12. Disse såkalte mindre aspektene er knyttet til de siste seks tegn og hus. Dvs. septilen, 51,43 grader til vekten, oktilen 45 grader til skorpionen, novilen 40 grader til skytten, decilen 36 grader til steinbukken og halvsekstilen 30 grader til fiskene. De er langt mer subtile i sin natur. Lite er skrevet om de og det er vanskelig å tolke de på en skikkelig måte. Klarer vi å nyttiggjøre oss disse magiske aspektene vil vi imidlertid kunne kanalisere ny viten fra sjelen til personligheten. Planetene flytter seg imidlertid ikke bare langs etter zodiakken, i plan med den, men også over og under ekvator. Denne avstand over eller under, måles i det vi kaller deklinasjon og gir oss helt sentrale aspekter mellom planetene. Normalt konsentrerer vi oss om kun konjunksjonen og opposisjonen som her kalles parallell og kontraparallell. Dette skal vi studere.

Aspektmønster er et usedvanlig viktig tema og i denne modulen skal vi også jobbe grundig med dette. Aspektmønsteret kan sammenlignes med de elektriske ledningene i et hus og viser hvordan energien beveger seg. Flyter energien på en effektiv og harmonisk måte med lys til alle rom, eller ligger ledningene hulter til bulter med fare for at sikringene går? Mønsteret ordner og kontrollerer energien og definerer mao. vår bevissthets struktur og hvor vi kan få selvinnsikt og bli ’opplyst’. Aspektmønsteret bidrar også til å avsløre hvilke mål og motivasjon våre planeter/delpersonligheter har. Det finnes veldig mange typer aspektmønster. Lineære, triangulære, kvadratiske, horisontale, vertikale, åpne, lukkede, harmoniske og fragmenterte mønster er eksempler. På mange måter kan vi si at aspektmønstrene, aspektene og de 7 strålene har en relasjon til de 7 horoskoptyper Marc Edmund Jones foreslo. Det var klynge, bøtte, vippehuske, trepunktsmønster, lokomotiv, asymmetrisk og hemisfærisk. Disse temaer skal utdypes.

 

 

18  Planetene og De Tre Verdigheter

 

I denne modulen skal vi se nøyere på planetene og deres tre verdigheter. Hvorfor er noen planeter opphøyet, noen svekket og noen i fall? Svarene avslører dype esoteriske hemmeligheter. Helt kort kan vi si at når en planet svekkes og etter hvert faller, så betyr det at det prinsipp planeten representerer er i ferd med å utvikle sitt fulle potensial. Den er derfor klar for å gi slipp på sin gamle måte å fungere på til fordel for en mer avansert funksjon. Et eksempel: når Venus svekkes og Saturn faller i værens tegn så forteller det oss at vår mentale funksjon er i ferd med å bevege seg bort fra den konkrete og dualistiske, til fordel for den abstrakte og intuitive. Noe av det samme er tilfelle med Merkur i skytten og fiskene hvor den svekkes og faller. Vi skal også utvide vår forståelse for planetenes egen utvikling. De er levende vesener og er koblet mot våre chackra. Syv av de er hellige og 5 er ikke hellige. Mars, Jorden, Pluto, Månen og Solen utgjør de sistnevnte. Jorden er i ferd med å utvikle seg til en hellig planet. I horoskopet står den alltid i nøyaktig opposisjon til Solen. Litt forenklet kan vi si at de hellige strever med å integrere vår personlighet og gjøre den til sjelens instrument, mens de ikke hellige virker mer isolert på personligheten og formnaturen. Dette spiller inn i våre tolkninger på en særlig viktig måte.   

 

 

19  De Syv Stråler

 

I denne modulen går vi videre og dypere inn på vitenskapen om de 7 strålene og deres relasjon til tegnene og planetene. Alt vi har lært så langt er faktisk betinget av disse 7 stråler. Vi kan også si at de beskriver nasjoners og hele menneskehetens evolusjon og utvikling. Deres mening sammenfaller i stor grad med det vi har lært om tallene fra 1-7 med de tilhørende tegn, hus og aspekter. Slik sett er det enkelt å tilegne seg en forståelse for deres natur. Strålene er nærmere årsakenes årsak. De har sitt utgangspunkt i stjernebildet Storebjørn sine 7 stjerner. Mer presist virker hver av de syv stråler gjennom tre tegn. For eksempel representerer første stråle livets vilje og virker gjennom væren, løven og steinbukken. Det er lett å se at dette er viljesterke individer. Pluto & Vulkan formidler 1. stråle. Den andre strålen representer livets kjærlighet og virker gjennom tvillingen, jomfruen og fiskene. Jupiter og Solen formidler denne strålen. Den tredje strålen representerer livets intelligens og virker gjennom krepsen, vekten og steinbukken. Saturn og Jorden formidler denne strålen. Ved å studere våre horoskop kan vi antyde hvorvidt det er vilje, kjærlighet eller intelligens som er sterkest betonet. Vi skal også gjennomføre en stråletest.

 

 

20  Esoterisk Tolkning og Innvielsene

 

I denne modulen samler vi trådene fra de mange temaer vi har vært igjennom i løpet av studiet og forbereder oss til eksamen. Nå kan vi sannsynligvis more oss med alt vi har lært på en gang. Vi skal tolke studentenes horoskop og på den måten belyse forskjelllige innfallsvinkler og teknikker. Tre herskere, tre kors, tre verdigheter, strålene, osv. Her blir det god mulighet til å repetere og friske opp de områder av pensum elevene finner særlig interessante og relevante. Med tanke på eksamen og med tanke på den utfordring vi har som utøvende astrologer vil det i denne helgen også bli mulighet for den enkelte student å presentere en kort tolkning av sitt eget horoskop i klassen, hvis ønskelig. Vi skal igjen finslipe vår forståelse for den fellesmenneskelige utvikling vi finner beskrevet i forholdet mellom månen, solen, nodeaksen, ascendanten og Jorden. Astrologien beskriver jo menneskets plass i solen! Det oppstigende tegn viser til sjelens fokus, vår fremtid og skjebne. Jorden er viljen og monadens vei inn i livet ditt. Hvilket nivå av tegnene fungerer planetene på i ditt liv? Denne helgen søker vi å gi et nytt bidrag til vår tolknings-forståelse og ferdighet. Utleverte artikler om Planets in Signs er sentrale. Vi skal også diskutere den rollen vi har som astrologer samt etiske forhold det er viktig å ta høyde for i konsultasjoner.

Innvielsene referer ofte til en trinnvis utvidelse av vår bevissthet. Vi skal helt kort diskutere de første tre innvielsene. Den første kan knyttes til jomfrufødselen og handler blant annet om renselse av vår fysiske kropp og hvordan vi former vårt arbeidsliv. Vi skal relatere denne til eget horoskop gjennom jomfruens tre herskere. Den andre innvielsen er knyttet til dåpen, til skorpionen og til renselse av vårt driftsliv og følelser. Transformasjon av vårt begjær står her sentralt. Den tredje innvielsen kan knyttes til forklarelsen på berget, til steinbukken og til renselse av våre tanker. Innsikt i meningen med livet og den arbeidsoppgave vi er kommet for å gjøre i denne inkarnasjonen vil her vokse fram.

 

 

21  Karmisk Astrologi og Eksamen

 

Vi har gjennom alle tre årene understreket treenigheten ånd, sjel og personlighet, eller vilje, kjærlighet og intelligens, eller liv, kvalitet og tilsynekomst. Vi har vist hvordan dette er gjenspeilet i de mange tredelinger vi finner i astrologi. Vi har for eksempel tre tegn i hvert element, tre kors, tre typer hus, tre verdigheter, tre dekanater og tre herskere til hvert tegn. Karmas herre Saturn, foredler personligheten eller det 3. aspekt i treenigheten. Dette gir sjelen og det 2. aspekt i treenigheten bedre arbeidsvilkår i vår personlighet. Saturn er som kjent opphøyet i vekten og hierarkisk hersker i dette tegn. I dette ligger en dyp okkult mening. Her gir Saturn oss en særlig god mulighet til å styrke integrasjonen mellom sjelen og personligheten og til eksistensielle veivalg i sjelens favør. Dette medfører en vending på Livshjulet, The Wheel of Fortune i Tarot. Er du på vei inn og ned i livets formside eller er du på vei ut og opp? Hele horoskopet kan være viktig for å forstå denne sentrale karmiske lov om årsak og virkning. Virkninger er av mennesker ofte knyttet til det fysiske liv. Derfor er Månen, måneknutene, fjerde hus og Saturn sine plasseringer særlig viktige hypoteser og indikasjoner på hva vi har bedrevet i tidligere liv. Vi skal kikke litt på horoskopene til disipler og innvidde og antyde hvordan de har jobbet seg gjennom karmiske oppgaver. På lørdagen presenterer studenten sin eksamenstolkning av eget horoskop. Temaet er sjelens hensikt slik den kan leses ut av solen og ascendanten, samt deres eksoteriske og esoteriske herskere. Se nærmere beskrivelse av eksamen under. Det blir en avsluttende feiring på lørdagskvelden, så hold den av!

 

 

 

EKSAMEN PÅ PROFESJONSSTUDIET DEL I

 

1. Skriftlig eksamen: Det avholdes en times skriftlig eksamen på skolen den 21. modulen, som tester studentens kunnskap. Spørsmålene er hentet fra alle moduler og delemner. Eksamen kan tas på nytt hvis den ikke bestås.

 

2. Skriftlig tolkning: Eksamen på Profesjonsstudiets første avdeling og det 3. studieåret er en skriftlig tolkning av et horoskop. Den skal være på minimum ti A4 sider. I disponeringen av stoffet vil det være en god ide å starte med en kort innledning som sier litt om elementene og kvalitetene. Dernest vil det alltid være klokt å følge en metode eller rød tråd. En tolkning kan inneholde mange spennende momenter, men uansett bør studenten skrive noe om Månen, Solen og Ascendanten. Hvis oppgaven ikke holder mål kan ny oppgave leveres.

 

3. Muntlige tolkninger: Som eksamen på første avdeling og det 3. studieåret skal studenten også forberede en ti minutter lang muntlig esoterisk tolkning av eget horoskop som fremføres for klassen i den 21. modulen. Temaet er sjelens hensikt slik den kan leses ut av solen og ascendanten, samt deres esoteriske herskere, og andre relevante emner fra pensum. I denne modulen skal studenten videre levere en underskrevet liste med navn og telefon-nummer på fem personer som er tolket ved personlig frammøte. Det gis ikke karakter på tolkningene. Kravet til vitnemål på Profesjonsstudiets 1. avdeling er med andre ord tredelt; skriftlig eksamen og tolkning, samt muntlig øvelse i tolkningsarbeid. Dette er frivillig, men obligatorisk for å få vitnemål. Alle eksamener må være bestått til normert tid for å få studiepoeng. Se studieguiden for utfyllende informasjon.

 

 

 Kinesisk Astrologi

 

 

 

 

PROFESJONSSTUDIET I ESOTERISK ASTROLOGI DEL II

 

I 4. studieår er fokus på relevante spesialemner og øvelse i tolkning. Delemnene inkluderer sjelen, den egoiske lotus, den store Arkana, de astronomiske konstellasjonene, trianglene, chakraene og intuisjon. Tre av samlingene vil gi studenten en langt dypere og klarere forståelse for de tolv tegn og hus med tilhørende aspekter og herskende planeter. Vi bygger videre på det fundament vi har skapt i de første tre årene og søker etter overordnet perspektiv, sammenfatning og syntese i vår kunnskap, ferdighet og kompetanse. Studenten vil få rik anledning til å planlegge samt gjennomføre selvstendig og yrkesrettet tolkning alene og som deltaker i gruppe og dermed større innsikt i egne faglige utviklingsmuligheter. Refleksjon over egen utøvelse og justering av denne under veiledning blir sentralt. Utover skolens eget omfattende pensum er litteraturen stort sett den samme som for 3. året. Tilnærmingen og fortolkningen av denne går imidlertid nå et langt skritt videre mht. nivå og omfang, jfr. NKR nivå 5.2. Se studieguiden for detaljert informasjon om pensum og anbefalt litteratur til hvert del-emne. Forbehold om tilstrekkelig interesse.

 

 

22  Zodiaken Sjelen og Den Egoiske Lotus

 

Sjelen, Jeget, Selvet, Egoet eller den Egoiske lotus har 12 kronblader og befinner seg ifølge Teosofien på mentalplanet. Disse 12 kronblader er sammenfallende med de 12 stjernetegn. Vi har først den ytre krans med de 3 kunnskapsblader som kan knyttes til de tre første tegn væren, tyren og tvillingene, hvor Merkur og Venus er viktige esoteriske herskere. Så har vi de tre kjærlighetsblader, med krepsen, løven og jomfruen, hvor Neptun er en viktig esoterisk hersker. Dernest de 3 offerblader med vekten, skorpionen og skytten, hvor vendingen på livshjulet kan medføre flere ’offer’. Vi forlater det gamle til fordel for det nye. I den innerste knopp har vi til slutt de 3 synteseblader med steinbukken, vannmannen og fiskene. Vi skal se nærmere på denne sammenheng og mening, samt utdype sjelens natur. Sjelen har tre spesifikke kvaliteter; bevissthet, lys og sensitivitet. De tolv stjernetegn representerer tolv typer bevissthet og tolv typer lys. Sjel eller bevissthet finnes i alle naturrikene. I mennesket har vi både en dyrisk, en menneskelig og en spirituell sjel. I sistnevnte er intuisjon en viktig komponent. I horoskopet beskriver ascendanten sjelens hensikt. Den esoteriske hersker av ascendanten kan gi meget presis og verdifull informasjon om hva du må utvikle for å realisere sjelens hensikt. Det tegn denne befinner seg i kan indikere hvilket av de tolv kronblader du er i ferd med å utfolde. Viktige konjunksjoner til ascendanten og til herskeren av denne, i radix, transitt, progresjon eller i direksjon kan styrke prosessen. Vi skal utdype dette gjennom eksempler fra studentenes horoskop.

 

 

23  Zodiaken Planetene og Den Store Arkana

 

Tarot har med sin lange historie vært en viktig inspirasjonskilde for mange mystikere og okkultister. Tarot kortene beskriver selve livets evolusjon på en dypsindig og filosofisk måte. Gjennom den esoteriske astrologi kan vi lettere forstå den rike mening som finnes i kortene. I den lille Arkana har vi sverd, staver, beger og mynter. Sverd symboliserer luftelementet og tanker. Beger symboliserer vannelementet og følelser, mynter jord og det fysiske, mens staver representerer ild og inspirasjon. I den lille Arkana vises de mange situasjoner vi jobber med for å mestre de fire elementer i livet, på veien mot en robust og godt integrert personlighet. I den store Arkana fortsetter historien og her illustreres dramaet mellom sjelen og personligheten på en nyansert og klar måte. Den første linje av den store Arkana tar oss fram til kortet kalt Styrke, som viser en løve. Kortet er nært knyttet til løvens tegn og den integrerte personlighet. Den andre linjen tar oss gjennom kortet Døden som er nært knyttet til skorpionen og med andre ord sjelens seier over personligheten. Løven søker som kjent sin frigjørelse gjennom skorpionen. Den siste linje tar oss videre fram til kortet kalt Universet, hvor det individuelle liv oppgår i det universelle. Kortene i den store Arkana har med andre ord en sterk og klar referanse til de tolv tegn og dette skal vi utdype. Forståelsen for Zodiaken og tegnene videreutvikles. 

 

 

24  Zodiaken Konstellasjonene og Tolkning

 

Det er som nevnt tre lag av liv, nemlig ånd, sjel og personlighet. Eller spirit, soul body. Dette er gjenspeilet i astrologiens mange tredelinger. Vi har tre tegn i hvert element, tre kors, tre dekanater, tre typer hus, tre verdigheter og tre herskere knyttet til hvert tegn. Mindre kjent er det at fra gammelt av så har det alltid vært tre astronomiske konstellasjoner knyttet til hver av de tolv i Zodiaken. For væren er dette Cassiopeia, Hvalen og Perseus. For tvillingen er det Haren, Lille og Store Hund. For krepsen er det Lillebjørn, Storebjørn og Argoskipet. De tolv tegn i vår Zodiak er kun en gjenspeiling av den større astronomiske Zodiak. Astrologien slik vi kjenner den er på mange måter betinget av denne større kontekst. Gjennom studiet av de tre astronomiske konstellasjoner knyttet til dekanatene i hvert av de tolv tegn utdypes tegnenes mening på en usedvanlig viktig måte. Vi kommer langt tettere på årsakenes årsak og en bedre tolkning av horoskopet.

 

 

25  Zodiaken Planetene og Chakraene

 

Teorien om triangler er utdypet i kapittel tre i Bailey sin bok Esoterisk Astrologi. Kapittelet er i følge forfatteren selv, det viktigste i hele boken, som for øvrig er den mest okkulte hun har skrevet jfr. eget utsagn. Vi er allerede veldig godt i gang med dette tema gjennom vår forståelse for treenigheten og hvordan denne er nedfelt i astrologiens mange tredelinger. I denne helgen løfter vi blikket. Vi forsøker å forstå den større kontekst astrologi inngår i. Studiet er delt i tre: Først har vi Energi og Energitriangler som har sitt utgangspunkt i den større Zodiak og de astronomiske konstellasjoner. Tre av disse er spesielt viktige for Jorden og oss; 1. Storebjørn, 2. Sirius og 3. Pleiadene. Energien blir så til Kraft igjennom Kraft-trianglene som virker bla. gjennom planetene; 1. Pluto, 2. Jupiter og 3. Venus. Kraften blir så mottatt av Sentrene og Chakraene. Tre av disse er spesielt viktige. Det første er Shamballa som er knyttet til vilje, hode og rot chakraet. Det andre er Hierarkiet som er knyttet til kjærlighet, hjerte og solar plexus chakraet. Det tredje er Menneskeheten som er knyttet til intelligens, panne og hals chakraet. På denne måten påvirkes selve evolusjonen, gjennom de 7 stråler og menneskehetens 7 rotraser. Analogiloven hjelper oss til å forstå hvordan det som er for oven virker i det som er for neden. Det er en sterk og klar sammenheng mellom de syv stråler, de tolv tegn i zodiaken, planetene, de syv chakra og de syv endokrine kjertler. Dette blir utdypet og relatert til studentenes liv og horoskop. På den måten får vi også et spennende perspektiv på medisinsk astrologi.

 

 

26  Zodiaken Intuisjon og Tolkning 

 

I følge klassisk antikk filosofi slik den er utdypet av Platon og senere hos Kant og Bergson så er intuisjon det ypperste av rasjonell erkjennelse. Ser vi videre inn i f.eks. Teosofi og Antroposofi finner vi samme fokus på denne egenskap. Likeledes har Budhismen og en lang rekke andre østlige visdomstradisjoner et meget interessant syn på intuisjon. I de nevnte tradisjoner og ikke minst hos den danske kosmolog Martinius, antydes det at utviklingen av intuisjonen er neste utfordring for menneskeheten. I følge Teosofi befinner vi oss nå i den såkalte 5. rotrasen hvor utviklingen av intellektet skyter fart. Dette videreføres i den neste 6. rotrase hvor intuisjonen kommer sterkere på banen. I denne samlingen skal vi gå grundig inn på hva intuisjon er og hva det ikke er, samt hvordan denne persepsjon kan utvikles. Vi skal plassere intuisjonen inn i menneskets struktur og i en større kontekst. På denne måten vil vi styrke vår skjelneevne, dømmekraft og ferdigheter som astrologer. I følge Rudolf Steiner og A. Bailey er nøyaktigheten av den astrologiske tolkning avhengig av astrologens intuisjon som hun kaller sjelens lys. Med referanse til et doktorgradsarbeide på rasjonalitet og intuisjon utført av Gisle Henden vil vi søke etter større klarhet rundt dette emne. Se www.intuisjon.com.

 

 

27  Praktiske Øvelser med Klient

 

Det overordnede læringsutbytte ved skolen er grunnleggende kunnskap om astrologi og ferdighet til å utøve selvstendig yrkesrettet horoskop-tolkning. For at dette læringsutbytte skal kunne nås, er praktisk øvelse med klient nødvendig. I undervisningen og i kollokviene legges det til rette for utstrakt trening og øvelse i tolkningsferdigheter. Denne øvelsen videreføres i den selvstendige praktiske øvelse studentene skal ha. På Grunnstudiet er kravet til selvstendig øvelse begrenset. Her skal studenten gjennomføre to horoskop-tolkninger. På Profesjonsstudiets første del er kravet fem personer. På andre del er kravet økt til 20 personer. Som ledd i målsettingen om å utvikle en selvstendig yrkesrettet praksis, har studenten selv ansvaret for å finne personer som ønsker en slik tolkning. Erfaringsmessig er dette helt uproblematisk all den tid familie, kjente, venner og venners venner ofte er nysgjerrige og gjerne stiller opp som klienter. Det er ingen bestemte formkrav til disse tolkningene. Skolen anbefaler imidlertid den metode vi har vektlagt gjennom hele studiet, jfr. modul fire. Det er viktig med tilstrekkelig kvalitetssikring av øvelsen. Studenten har derfor tilgang på utstrakt muntlig og skriftlig veiledning med hovedlærere over mail, telefon, skype og webinar under det tidkrevende arbeidet med forberedelse til disse tolkningene og i etterkant. Se nærmere redegjørelse for dette i avsnittet om pedagogikk.

 

 

 

Astrologi og Kabbala  

Med innsikt i astrologi har vi et meget godt utgangspunkt for å tilegne oss noe av den mening som finnes i livets tre og kabbala. Planetene og de tolv stjernetegn utgjør en helt sentral del av Kabbala. Det er derfor en rekke viktige fellesnevnere i disse tradisjoner. Aryeh Kaplan skriver at; "Sefer Yetsira is one of the primary ancient astrological texts, and it is possible that it incorporates Abraham's astrological teachings." Vi starter med kabbalaens ABC. Det vil si litt om kabbalaens historie og utvikling, ulike perspektiv og tradisjoner, inkl. kritisk kildevalg og litteratur. Vi ser på de ti Sephirot i lys av planetenes betydning og de 32 stier i Livets Tre. Dernest introduseres treenighetens relevans og mening opp mot de mange tredelinger vi finner i kabbala. Vi har tre triangler, tre pilarer og tre moder bokstaver. Studiet går videre med en gjennomgang av de fire kabbalistiske verdener; Assiyah, Yetzira, Beriyah og Atzilut. Dernest de 3+7+12=22 bokstaver og forbindelsen til de 7 stråler, 12 tegn og 22 tarotkort. Undervisningen i kabbala arrangeres som egen utdannesle over 1 år og bygger på Astrologiskolen Herkules. Fellesnevnere i den tidløse visdom vil bli belyst og fungere som rød tråd i dette studiet. Se Herkules Kabbala Skole for utfyllende informasjon; www.kabbala.no.

 

 

 

 Esoterisk astrologi og horoskop tolkning

 

 

 

EKSAMEN PÅ PROFESJONSSTUDIET DEL II

 

1. Skriftlig eksamen: Det avholdes en times skriftlig eksamen på skolen den siste samlingen. Spørsmålene er hentet fra alle delemner. Eksamen kan tas på nytt hvis den ikke bestås.

 

2. Muntlige tolkninger: For å bli profesjonelle utøvende fag-astrologer er det behov for praktisk øvelse. Det vil derfor være nødvendig med ytterligere trening i tolkning av horoskoper. Studenten skal levere en liste med 20 navn og telefon-nummer på personer som er tolket. Tolkningene skal ha en varighet på minimum en time. Det gis ikke sensur på tolkningene, men de er obligatoriske for å få vitnemål. Kravet til vitnemål på Profesjonsstudiets andre avdeling er med andre ord todelt, slik det er beskrevet her.

 

 

 

LÆRINGSUTBYTTENE

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. NKR tar utgangspunkt i forventet læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det er en beskrivelse av hva man kan forvente at alle personer på det aktuelle kvalifikasjonsnivå skal vite, kunne og være i stand til å gjøre. Grunnstudiet og første avdeling på Profesjonsstudiet sorterer under nivå 5.1. Andre avdeling under 5.2. Det overordnede læringsutbytte er grunnleggende kunnskap om astrologi og ferdighet til å utøve selvstendig yrkesrettet horoskop-tolkning. Det fagspesifikke læringsutbytte er kunnskap om og ferdighet til å anvende sentrale astrologiske emner og delemner i vår tid. De fagspesifikke læringsutbytter er nærmere beskrevet i den enkelte modul. Læringsutbyttene kandidatene skal ha etter fullført utdanning er beskrevet på vitnemålet og under.

 

 

Kunnskaper

 • har kunnskap om tegn, planeter, hus, aspekter, transitter og horoskoptolkning.

 • har kunnskap om teknikkene parhoroskop, astrokart, local space, direksjoner, progresjoner, års-horoskop, return kart, horary, arabiske punkt og videregående horoskop-tolkning.

 • har kunnskap om enkel manuell horoskop-utregning og data-verktøyet Solar Fire.

 • har kunnskap om aspektmønster, deklinasjoner, tre nivåer av herskere, de tre kors, de syv stråler, karmisk astrologi, esoterisk astrologi og videregående horoskoptolkning.

 • har innsikt i relevant regel-verk, avtaler og standarder innen astrologi.

 • har bransje-kunnskap og kjennskap til kvalitetskrav i utøvelsen av astrologi.

 • har innsikt i hvor og hvordan en best mulig kan oppdatere sin faglige kunnskap som Norsk Astrologisk Forening, Astrologisk Forum, sosiale media og miljøer i inn/utland.

 • kan oppdatere sin astrologiske kunnskap og forstår bransjen/yrkets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

 • har kunnskap om sjelen, Den store arkana, konstellasjoner, trianglene og intuisjon.

 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer/krav.

 • kjenner til astrologiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen utdanning & arbeid med astrologi.

 

 

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskapen om tegn, planeter, hus, aspekter og transitter i tolkning.

 • kan anvende teknikkene, parhoroskop, astrokart, local space, direksjoner, progresjoner, års-horoskop og horary i tolkning.

 • kan anvende det astrologiske data-verktøyet solar fire.

 • kan finne informasjon og fagstoff relevant for en yrkes-astrologisk problemstilling.

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere astrologiske problemstillinger og behov, for iverksetting av tolkning/tiltak.

 • kan gjøre rede for sine fag-astrologiske valg og prioriteringer i ulike typer horoskoptolkninger og justere denne under veiledning.

 • kan finne og henvise til astrologiske informasjon og fagstoff, samt vurdere relevansen for en astrologisk problemstilling.

 

 

Generell Kompetanse

 • har utviklet en etisk grunnholdning/selvinnsikt og forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i utøvelsen av astrologi.

 • kan utføre arbeidet etter utvalgte astrologiske klienter og mål-gruppers behov.

 • kan bygge relasjoner med astrologiske fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper som f.eks. media.

 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter/tjenester av relevans for astrologisk yrkesutøvelse, som tolkning av fødselshoroskop, års-horoskop, parhoroskop, astrokart, local space og horary.

 • kan planlegge, og gjennomføre yrkesrettede astrologiske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

 • Kan utveksle synspunkter med andre astrologer og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis, slik at god astrologisk praksis styrkes.

 

 

 

Astrologi skole og astrologi kurs

 

 

 

PEDAGOGIKK

 

Pedagogikk tar for seg spørsmål knyttet til undervisning, læring og utvikling og er nært knyttet opp mot filosofi og psykologi. Astrologi som fag er forankret nettopp i filosofi og psykologi. Pedagogikk har både en teoretisk og praktisk side. En hensikt med det teoretiske arbeidet er å bidra til en mer reflektert og forbedret praksis. Utdanningen skal ha et pedagogisk opplegg som sikrer god veiledning og oppfølging av studentene både som gruppe og individ. Skolen har derfor et pedagogisk utvalg bestående av fire personer fra undervisnings-personalet som samarbeider om dette. Tre har formell pedagogisk utdannelse på høyskolenivå. Alle har doktorgradskompetanse. Det pedagogiske utvalget jobber tett med skolens kvalitetsutvalg.

Alle studenter og lærere har tilgang til alt av skolens omfattende, digitaliserte pensum og studie-materiell. Dette fungerer både som læringsplattform og dreiebok og sikrer enhetlig undervisning. Utover skolens hovedlærere benyttes time- og gjestelærere som med sin kunnskap og erfaring representerer så godt som hele det astrologiske fagfelt. Med få unntak har alle mer enn 25 års erfaring med astrologi og undervisning. Flere er involvert i astrologisk forskning, samarbeid og utarbeidelse av lærebøker i faget. Fem har doktorgrads-kompetanse. Dette gir bredde og dybde i undervisningen og styrke til didaktikk/undervisningsmetodikk. Undervisningsformene og læringsaktivitetene med estimert tidsforbruk er stipulert slik:

 

 År Undervisning  Selvstudium  Kollokvier  Veiledning  Diplom   Eksamen   Øvelse    Totalt   
 1  98  170  100  32  50  450 
 2  98 120 80 20 100 20  12 450
 3  98 250 80 20  200 102  750 
 4  70 200 80 20 0 150 230  750
 Sum   364 740 340 92  150  370  344  2400

 

 

Undervisningens rolle er å utvikle de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetanse studenten ikke klarer ved hjelp av selvstudium eller kollokvier. Undervisningen skal støtte studenten i læreprosessen og tilby hjelp til å komme over kjente barrierer i den faglige utviklingen. Undervisningen og studentenes arbeidsmetoder skal være varierte og bygge på den modenheten studentene har oppnådd i videregående opplæring. Undervisningen er en samarbeids-arena hvor gruppearbeid, student-presentasjoner, diskusjon, tankekartdiagram og VØSL skjema inngår. Alle lærere ved skolen behersker og bruker moderne teknologiske hjelpe-midler som pc, prosjektor, relevante dataprogrammer som Solar fire, MS Office, o.a.

Læringsaktivitetene har fokus på studentens rolle i læringsprosessen og henviser til aktiviteter som stimulerer til læring og refleksjon. Disse inkluderer selvstudium, selvstendig arbeid med diplom-oppgaven, eksamensoppgaver, kollokvier, praktisk øvelse, veiledning, blogger, diskusjons-forum på nett m.m. Skolen legger også til rette for læring på mange uformelle arenaer som turer, middager og andre sosiale arrangement. Skolen har et tett samarbeid med Astrologisk forening lokalt og nasjonalt, med en rekke forskjellige læringstilbud.

Veiledning: Studenten har gjennom hele studieløpet tilgang til personlig veiledning med hovedlærere som svarer på spørsmål om fagastrologiske problemstillinger, litteratur, diplomoppgaver, oppgaveskriving, eksamen, fravær, tilrettelegging ved særskilte behov, kontinuasjon, øvelse, yrkesveiledning, o.a. Denne tilgang skjer muntlig, på mail, telefon, skype, webinar og skolens facebookside, ofte med referanse til læringsplattformen. Veiledningen skjer også i klassen. Hovedlærere er med på en rekke sosiale arrangementer i regi av skolen, slik at kontakten og dialogen med studentene blir best mulig. Vi tilstreber raskt svar på alle henvendelser. Se for øvrig skolens kvalitetssikringssystem for utdypning.

 

 

Astrologi kurs

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470